بررسی ضایعات آسیب‌شناسی بافتی جراحات ایجاد شده در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalichthys molitrix) و ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده به انگل لرنئا سیپریناسه‌آ در برخی از مزارع پرورشی ماهیان گرمابی شهرستان شوشتر

نویسنده

.

چکیده

لرنئا سیپریناسه‌آ معمولاً به نام کرم قلابدار شناخته می‌شود. نکروز عضلات، خونریزی، التهاب، و چرکی شدن جراحات ایجادشده معمول آن است. جراحات حاد معمولا در صورت وجود چندین لرنئا با هم در یک ماهی بوجود می‌آید. نکروز بافتی باعث بوجود آمدن صدمات جدی شده و می‌تواند به طور ثانویه بوسیله باکتری‌ها یا قارچ‌ها مورد تهاجم قرار گیرد. التهاب و التیام بعد از آن در اطراف محل ورود انگل، بدن انگل را کپسوله می‌کند. این تحقیق به منظور بررسی جراحات آسیب‌شناسی انگل لرنئا بر روی ماهی فیتوفاگ و آمور انجام گرفت. بدین منظور 80 ماهی از چهار مزرعه و به روش تصادفی خوشه‌ای (از هر مزرعه 20 نمونه) که وزن ماهی های آن بالای 150 گرم باشد با استفاده از تور دست افشان (ماشک) صید گردید. ماهی‌ها در فصل تابستان و از شهرستان شوشتر صید گردیدند. نمونه گیری از پوست و عضله در محل اتصال انگل انجام و در فرمالین 10 % بافر نگهداری شد. مقاطع آسیب‌شناسی به روش استاندارد تهیه و سپس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده واکنش التهابی به صورت نفوذ سلول‌های تک هسته ای، هیپرپلازی بافت پوششی پوست، تزاید فیبروبلاست، افزایش رنگدانه ملانین، نکروز عضلانی، پرخونی، رگ زایی و خونریزی بود که نشان دهنده پاسخ دفاعی ماهی از طریق سلول های دفاعی خون و تشکیل بافت التیامی بود. بیشترین جداسازی انگل از ناحیه پوست ماهی‌ها صورت گرفت ضمن اینکه درصد کل آلودگی به انگل لرنه آ 30 درصد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on histopathological lesions of silver carp and grass carp to lernea cyprinacea infestion in some carp’s rearing farms in Shushtar

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

Lernaea cyprinacea is commonly called the ‘anchor worm’. Muscle necrosis, haemorrhaging, inflammation and suppuration are common. Acute pathology occasionally happens when several parasites settle close together. The necrosis of tissues can cause serious lesions that can become secondarily infected by bacteria or fungi. Inflammation and then tissue growth around the site of entry encapsulate the parasite’s body.This survey in order to identify histopathologic effects of Lernea was performed on silver carp and grass carp. For this purpose 80 carp has been hunted from four ponds of shushtar city with random selection (20 fish from each pond). All fish hunted in summer season. Sampling was performed by cutted skin and muscle from parasite attachment and placed into 10% formalin buffer. Pathological slides were prepared with standard method, then analyzed under close microscopic observation. The results showed inflammation with cellular infiltration and giant cell penetration, skin’s hyperplasia, new fibroblasts formation, melanosis, muscular necrosis, hyperemia, vascularization and hemorrhage which showed defense response via blood cell’s defense and formation of healing tissue. Most of parasites were isolated from skin area meanwhile, the total percentage of infection to lernea was 30%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lernea
  • Histopathology
  • Phytophage
  • Grass carp
  • Shushtar