تاثیر مقادیر مختلف کرم پرتار (Perinereis nuntia) در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei) بر رشد، بازماندگی و مقاومت لاروهای حاصل در برابر استرس‌های محیطی

نویسنده

.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره مولدین میگوی سفید غربی و بررسی بازماندگی، رشد و مقاومت پست‌لارو 15 روزه در برابر استرس‌های محیطی شوری، دما و فرمالین در مرکز بازسازی ذخایر آبزیان کلاهی در استان هرمزگان انجام شد. سه تیمار آزمایشی با سه تکرار تعیین گردید. لاروهای حاصل از مولدین تغذیه شده با اسکوئید، ملالیس و جگر گاو در تیمار یک، اسکوئید، ملالیس، جگر گاو و 8% کرم پرتار در تیمار دو و اسکوئید، ملالیس، جگر گاو و 12% کرم پرتار در تیمار سه قرار گرفتند. شاخصهای رشد (طول کل و وزن تر) لاروها بررسی شده و جهت تعیین مقاومت در برابر استرس‌های محیطی، لاروها بمدت 30 دقیقه در معرض شوری (10،20، 40 و 50 قسمت در هزار)، دما (10، 20، 40 و 50 درجه سانتیگراد) و فرمالین (100 قسمت در میلیون) قرار گرفتند و میزان بازماندگی محاسبه شد. بیشترین و کمترین میانگین طولی و وزنی بترتیب متعلق به تیمار سه و تیمار یک بود و تیمار یک با سایر تیمار‌ها دارای تفاوت معنی‌دار بود (05/0>p). در مقاومت به استرسهای محیطی، بیشترین بازماندگی در تیمار سه و کمترین بازماندگی در تیمار یک بود. بازماندگی لاروها بین تیمارهای مختلف در تستهای شوری و فرمالین تفاوت معنی‌داری نداشت اما تیمارهای دو و سه در تستهای دمایی 10 و 50 درجه بازماندگی بیشتری نسبت به تیمار یک داشتند (05/0>p). طبق نتایج، استفاده از کرم پرتار P. nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی می‌تواند باعث افزایش شاخص‌های رشد و مقاومت لاروها در برابر استرس‌های محیطی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of polychaete worm perinereis nuntia in broodstock diets of Pacific white shrimp penaeus vannamei on growth performance, survival and resistance to environmental stresses

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the use of polychaete worm Perinereis nuntia in broodstock diets of Pacific White shrimp Penaeus vannamei and its effects on growth performance, survival rate and resistance to environmental stresses in their 15 day post larvae in Kolahi restocking center in Hormozgan province. Three treatments were considered with three replicates. Larvae from broodstock fed with squid, Pen shell and cow liver were placed in treatment one, squid, Pen shell, cow liver and 8% polychaete worm in treatment two and squid, Pen shell, cow liver and 12% polychaete worm in treatment three. Larvae growth including total length and wet weight were investigated. To determine resistance against salinity stress (10, 20, 40 and 50 ppt), thermal stress (10, 20, 40 and 50 °C) and formaldehyde stress (100 ppm), larvae were exposed to these stresses for 30 minutes and the survival rate was calculated in each treatment. The highest and lowest average length and weight belonged to treatment three and treatment one, respectively and treatment one was significantly different from treatments two and three (P<0.05). In resistance to environmental stresses, the highest survival rate belonged to treatment three and the lowest to treatment one. Larvae survival was not different between treatments in salinity and formaldehyde stresses while treatments two and three had higher survival compared to treatment one in thermal stresses of 10 and 50°C (P<0.05). Based on the results, use of polychaete worm P. nuntia in broodstock diet of Pacific White shrimp could increase growth indices and resistance to environmental stresses in their larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penaeus vannamei
  • Polychaete worm
  • Perinereis nuntia
  • Growth
  • environmental stress