تعیین هویت مولکولی پاتوتیپ‌هایEAEC و EPEC باکتری اشریشیاکلی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان با روش Multiplex PCR و تعیین مقاومت‌ آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و روش E.test

نویسنده

.

چکیده

E.coli گیای نرمال مجاری گوارشی بیشتر جانوران و نیز انسان است. اغلب سویه­های E.coli بیماری‌زا نیستند، اما برخی سویه‌های پاتوژنیک E.coli می‌توانند باعث بروز انواعی از بیماری­های روده­ای و خارج روده­ای شوند. مقاومت آنتی‌بیوتیکی در درمان بیماری‌ها حائز اهمیت می­باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان فراوانی ژن‌های پاتوتیپ­های EAEC، EPEC و مقاومت­ آنتی‌بیوتیکی اشریشیاکلی جدا شده از نمونه‌های دامی می­باشد. پس از جمع‌آوری 50 نمونه­،‌ آزمون­های مختلف بیوشیمیایی و میکروبی انجام و آزمون­ حساسیت آنتی­بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن بر اساس دستورالعمل CLSI وE-test  با آنتی بیوتیک­هایی از گروه­های مختلف انجام گردید. جهت شناسایی پاتوتیپ­ها از آزمون Multiplex PCR استفاده شد. اکثر E.coli جدا شده نسبت به اریترومایسین (100%) و آمپی سیلین (93%) مقاوم و نسبت به آمیکاسین (100%) و نیتروفورانتوئین (96%) حساس بودند، همچنین بسیاری از سویه‌ها به چند دارو مقاومت داشتند. نتایج Multiplex PCR بر روی 50 نمونه شیر دام، 4 نمونه (8%) دارای ژن bfPA (پاتوتیپ EPEC) بودند. علت اختلاف نتایج بدست آمده از روش M-PCR در این مطالعه با نتایج مطالعات سایر محققان در نقاط مختلف دنیا ممکن است به علت منبع نمونه باشد، در این مطالعه سویه­های جدا شده از نمونه­های شیر ورم­پستان مورد بررسی قرار گرفته است، در حالیکه در مطالعات سایر محققین بیشتر موارد بر روی نمونه­های مبتلا به اسهال خونی بررسی انجام شده است. البته تفاوت در نمونه­های جداشده از شیر می­تواند به علت تفاوت­ در مناطق جغرافیایی ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.Molecular identification of escherichia coli pathotypes EAEC and EPEC strains isolated from dairy cows with mastitis by Multiplex- PCR and determination of antibiotic resistance by disk diffusion method and E-test

نویسنده [English]

  • Soleimanifard, N., Amini, K. .
چکیده [English]

 
E.coli as normal intestinal tract flora of animals and humans are harmless bacteria. Although most strain of E.coli are not pathogenic, but some strains can cause a variety of enteritidis and non-enteritidis diseases. Antibiotic resistance microorganisms are important in treatment of infectious diseases. The aim of this study was to investigate the frequency of genes pathotypes EAEC, EPEC and antibiotic resistance Escherichia coli isolates from animal specimens.Collected 50 samples had undergone various biochemical and microbiological tests to identification or confirmation of microorganisms. Then antibiotic susceptibility tests were performed by disk diffusion method according to CLSI guidelines. E-test was performed with different antibiotics groups. Multiplex PCR assay was used to identify genes pathotypes.All of the clinically isolated E.coli was susceptible to erythromycin (100%), resistance to ampicillin (93%), sensitive to amikacin (100%) and susceptible to nitrofurantoin (96%). Many strains were multidrug resistance. The results of 50 samples of cattle milk Multiplex PCR have shown four samples (8%) carried gene bfPA (pathotypes EPEC).The results of the M-PCR in this study were inconsistent with the results of other study has done in different countries. This Inconsistency may raise due the difference source of isolation site thus in our study isolation source mastitis milk samples were examined, but in other research stool was the source. The difference in samples isolated from milk can be due to differences in geographical areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Antibiogram
  • E-test ،EPEC ،Multiplex PCR