بهینه‌سازی شرایط PCR برای دو ژن CHD-W و CHD-Z جهت تفکیک جنسیت در قناری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در گونه‌های بسیاری از پرندگان من جمله قناری‌ها، جنس نر و ماده قبل از بلوغ فاقد هر گونه تفاوت در شکل ظاهری می‌باشند. از آنجاییکه صدای دلنشین قناری توسط جنس نر ایجاد می‌شود، لذا تفکیک جنسیّت قناری‌ها قبل از بلوغ از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمّیّت می‌باشد. ژن‌های موجود بر کروموزوم‌های جنسی به خاطر منحصر به جنس بودنشان می‌توانند برای تفیین جنسیت به روش مولکولی مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده از روش PCR و بر اساس دو ژن CHD-W و CHD-Z تفکیک جنسیّت در قناری‌ها صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بهینه سازی PCR بر اساس دو ژن CHD-W و CHD-Z در تفکیک جنسیّت در قناری بود. در این مطالعه از 24 قناری دو پر حاوی ریشه تهیه گردید و استخراج DNA از بالب پرها صورت پذیرفت و از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده برای تکثیر توالی ژن W-CHD استفاده شد و با بهینه سازی شرایط PCR  برنامه بهینه به صورت زیر به دست آمد: واسرشته سازی اوّلیه 94 درجه سانتیگراد به مدّت 5 دقیقه، 35 سیکل با شرایط : 94 درجه سانتیگراد به مدّت 60 ثانیه ،58 درجه سانتیگراد به مدّت 35 ثانیه و دمای 72 درجه سانتیگراد به مدّت 50 ثانیه و در نهایـت دمـای72 درجه سانتیگراد بـه مـدت 5 دقیقه. این مطالعه نشان داده شد که روش بهینه شده PCR می‌تواند با دقت صد درصد جنسیت قناری را تعیین کند و لذا مناسب‌ترین روش برای تعیین جنسیّت قناری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of PCR Conditions for CHD-W and CHD-Z for Sex identification in the canary

نویسنده [English]

  • Etemadi, F., Fathkhani, Z., Ebrahimi, A, Hoseini Pajooh, K. .
چکیده [English]

Bird species are considered sexually monomorphic, so in many bird species, the sex identification is very difficult especially in young birds. Since male canary is more important in warbling, sex identification of canary before puberty is important financially. Molecular genetic techniques can be use for sex identification of animals. Genes on the sex chromosomes are unique because of their sex-specific inheritance.  PCR method based on chromo helicase DNA binding protein genes (CHD-Z and CHD-W) has been explained for sex identification in canary. The aim of the present study was to optimize of the PCR conditions for CHD-Z for sex identification in the canary. In this study genomic DNA was extracted from feather bulb of 24 canaries (old and young) of canary. PCR reaction was performed by a set of primers designed on the basis of the sequence of the CHD-W gene and optimized conditions was determined as follow: 94°C, 5min for initial denaturation then 35 cycle of 94°C for 60 sec, 58°C for 35sec, 72°C for 50sec, and a final 72°C for 5min. This study showed optimized PCR can be used for sex identification of canary with high accuracy. Therefore, it is the best method for this purpose. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canary
  • Sex identification
  • PCR