مطالعه آسیب‌شناسی و گرایش بافتی ویروس برونشیت عفونی (/B793) در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بیماری برونشیت عفونی از عوامل بیماری‌زای مهم در صنعت طیور بوده و غالبا منجربه بیماری تنفسی همراه با گرایش به سایر بافت‌ها براساس نوع سویه، می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی تجربی جراحات  آسیب‌شناسی و گرایش بافتی سروتیپ B/793 ویروس برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی  می‌باشد.در این مطالعه، جراحات بافتی و گرایش سروتیپ B/793 در اندام‌های مختلف جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 90 قطعه جوجه یکروزه گوشتی بطور تصادفی به دو گروه 45 قطعه‌ای تقسیم گردیدند. در سن 10 روزگی جوجه‌های گروه یک با EID50103 ویروس برونشیت عفونی به روش قطره چشمی آلوده و گروه دو بعنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد. نمونه‌برداری از اندام‌های مختلف از روز دوم تا روز شانزدهم پس از تلقیح بصورت یک روز در میان جهت ردیابی ویروس و بررسی آسیب‌شناسی بافتی انجام گردید.جوجه‌های گروه عفونی شده با ویروس مذکور از روز دوم تا هشتم دچار کزکردگی بودند. ویروس از کلوآک و کلیه‌ها روزهای 16-2، و در نای نیز ویروس در روزهای 2 تا 8 و در ریه نیز نمونه‌های مثبت در روز 2تا 6 پس از تلقیح ردیابی شدند. ویروس در بافت نای موجب ریزش مژک‌ها، هیپرپلازی بافت پوششی و ارتشاح سلول‌های تک هسته‌ای و هتروفیل شده بود. در ریه، پرخونی و خونریزی، ادم و اکسودای فیبرینی و ارتشاح‌ سلول‌های تک هسته‌ای مشاهده گردید. در کلیه، پرخونی، خونریزی و نکروز لوله‌های ادراری مشاهده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان دادکه سروتیپ B/793 ویروس برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی منجربه بروز تلفات، علائم بالینی و  جراحات بافتی  می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study on histopathologic changes and tissue tropism of 793/B serotype of Infectious bronchitis in broiler chickens

نویسنده [English]

  • Khaki, A. .
چکیده [English]

Avian infectious bronchitis is an important pathogen in poultry industry, which commonly induces respiratory diseases, with tropism to other organs based on strains. The aim of this study was to investigate the tissue lesions and tropism of avian infectious bronchitis virus strain 793/B in experimentally infected broiler chickens. In this study, tissue lesions and dissemination of 793/B serotypes of IBV in different organs of broiler chickens was studied. Ninety-one-day-old chicks were divided randomly into two groups (45chicks per group). At the age of 10 days old the chicks in group1 were inoculated intraocularly with 103EID50 of the 793/B isolate, and group2 was kept as control. The samples from various tissues were collected at 2 till 16 days’ post-inoculation (PI) for virus detection and histopathology. The chicks of infected group exhibited depression at 2 to 8 days PI. The IBV virus was detected in the cloaca and kidney through the study, in trachea virus was detected on days 2 to 8 and in lung samples on 2-6 days PI. In trachea virus causes deciliation, epithelium hyperplasia, mononuclear and heterophils infiltration. Lung tissue was hyperemic, hemorrhagic, and edema and fibrinous exudate with mononuclear infiltrations was seen. In kidney tissue hyperemia and hemorrhage with necrosis of tubules was recorded. The results of this study indicated that the 793/B serotype of IBV cannot cause mortality, clinical signs or gross lesions in infected chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histopathology
  • Dissemination
  • Infectious Bronchitis Virus
  • 793/B serotype