تعیین انتشار جغرافیایی تیلریا اویسدر بزان استان تهران به روش مولکولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 تیلریا اویس یکی از عوامل تک یاخته‌ای خونی خوش خیم در گوسفند و بز در بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بوده که توسط کنه‌های خانواده ایکسودیده انتقال می‌یابد. این مطالعه برای تعیین پراکنش تیلریا اویس بر روی جمعیت  400 راس بز به ظاهر سالم در استان تهران انجام گردید. گسترش‌های خونی تهیه شده پس از رنگ‌آمیزی با روش گیمسا، تحت آزمایشات میکروسکوپی قرار گرفتند. به منظور تشخیص مولکولی، استخراج DNA از خون صورت گرفت و متعاقب آن به منظور تفریق گونه‌های تیلریا و بابزیا از یکدیگر با آغازگرهای اختصاصی منشعب از ژن کد کننده 18SrRNA (آغازگر1، آغازگر2) تکثیر پیدا کرد. به منظور تفریق گونه‌های تیلریا از یکدیگر آزمایش Semi-nested PCR با آغازگرهای اختصاصی منشعب از ژن ms 1-2  برای تیلریا لستوکاردی (آغازگر4، آغازگر 6)، تیلریا آنولاتا (آغازگر 5، آغازگر 6) و برای تیلریا اویس با آغازگر اختصاصی منشعب از ژن 18SrRNA ( آغازگر2، آغازگر3) انجام شد. نتایج میکروسکوپی نشان داد که 7/1% ( 7 مورد از 400 نمونه) به تیلریا اویس آلوده بوده در حالی که در بررسی Semi-nested PCR 6% (24 مورد از 400 نمونه) برای تیلریا اویس مثبت بودند. نتایج این بررسی نشان داد که تیلریا اویس در بزان بدون علائم بالینی قابل شناسایی است. بنابراین آنها می‌توانند به عنوان مخازن عفونت برای کنه‌ها و عامل انتقال انگل به گوسفند در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographic Determination of Theileria ovis in goat in Tehran Province using molecular method

نویسنده [English]

  • Khodaveisi, M., Rahbari, S., Shayan, P., Hoghooghi Rad, N. .
چکیده [English]

Theileria ovis is one of the benign hemoprotozoal agents in sheep and goat in tropical and subtropical regions which is transmitted by ixodid ticks. This study was carried out on 400 randomly selected healthy goats for determining the distribution of T. ovis. After preparing the blood smears, they were examined staining by Giemsa method for microscopic studies. In order to molecular diagnosis, DNA was extracted from blood samples. Subsequently, the genomic DNA from piroplasms was first extracted and then amplified with the primer pair using hyper variable region V4 of 18S rRNA for simultaneous differentiation of Theileria and Babesia. Differential diagnosis of Theileria ovis from T. annulata and T. lestoquardi was performed using Semi-nested PCR technique on the PCR products with primers specific derived from hyper variable region V4 of 18S rRNA, P2, P3 for T. ovis and with primers specific derived from ms1-2 gene for T. lestoquardi (P4, P6) and T. annulata (P5, P6). The results of microscopic examinations showed that 1.7 % (7/400) were positive for the presence of T. ovis in comparison to T. ovis which were 6% (24/400) in Semi-nested PCR. The results of present study revealed that T. ovis is detectable in goats without any clinical manifestation. Therefore, the goats can be served as reservoirs of the infection for ticks and transmission agents of this parasite to the sheep. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theileria
  • Semi-nested PCR
  • Goat
  • Tehran Province