جستجوی ژنومی کمپیلوباکتر فتوس و لپتوسپیرا اینتروگانس در جنین‌های سقط شده گوسفند در استان‌های منتخب ایران به روش PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سقط جنین عامل زیان‌های اقتصادی حائز اهمیت به سرمایه دامی کشور و موجب کاهش باروری و تولید است. عوامل عفونی مسئول بخشی از موارد سقط جنین در گوسفند و اغلب، واگیردار و مشترک بین انسان و دام هستند، لذا از نظر بهداشت عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. کمپیلو باکتر فتوس و لپتوسپیرا اینتروگانس ازجمله عوامل عفونی سقط جنین گوسفندی در سراسر جهان بوده و خسارات بهداشتی اقتصادی ناشی از آنها قابل توجه است. نظر به اهمیت سقط جنین‌های کمپیلوباکتریایی و لپتوسپیرایی در گوسفند در مطالعه حاضر عفونت‌های حاصل از کمپیلوباکتر فتوس تحت گونه فتوس و لپتوسپیرا اینتروگانس در 98 نمونه محتویات شیردان جنین‌های سقط شده گوسفند با روش  PCRدر استان‎های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، میزان آلودگی به کمپیلوباکتر فتوس در نمونه‌های بررسی شده، 9/4 درصد بوده و نمونه آلوده به لپتوسپیرا یافت نشد. در کل نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کمپیلوباکتر فتوس در بروز بخشی از موارد سقط جنین گوسفند نقش دارد. با توجه به روش‌های مختلف تشخیصی لپتوسپیروز، به نظر می‌رسد هر روش تشخیصی نقاط ضعفی داشته و نمی‌توان صرف استفاده ازیک آزمون به طور قطع حضور این عامل را منفی دانست. بنابراین توصیه می‌شود به طور هم‌زمان از چند روش استفاده شود تا بتوان با مقایسه نتایج حاصل به تشخیص دقیق‌تری دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genomic identification of Campylobacter fetus and Leptospira introgans in aborted sheep fetuses in the selected provinces of Iran by PCR

نویسنده [English]

  • Kabiri, F., Mahzounieh, M., Ebrahimi Kahrizsangi, A., Mokhtari, A. .
چکیده [English]

Abortion causes significant economic losses to the livestock investment of a country and reduces fertility and production. Infectious agents are responsible a part of the sheep abortions and often, they are contagious and zoonosis, so they are also considered in terms of public health. Campylobacter fetus and Leptospira introgans are some of the infectious agents of ovine abortion worldwide and economic and hygienic losses resulting from them are significant. Due to the importance of Campylobacterial and leptospiral sheep abortions, in this study 98 samples from abomasal contents of aborted sheep fetuses in Isfahan, Chaharmahal va Bakhtiari and Khorasan Razavi provinces were investigated for Campylobacter fetus subspecies fetus and Leptospira introgans by PCR.
Results showed that the infection with Campylobacter fetus in the samples studied was 4.9% and any samples weren’t found to be infected with Leptospira. The results of this study showed that campylobacter fetus might be involved in the incidence of a part of sheep abortions.
 According to different diagnostic methods of the Leptospira, it seems that any diagnostic procedure has some weaknesses and using only a test is one can’t certainly report that the presence of this agent is negative. Therefore, it is recommended to several methods to be used simultaneously in order to compare the results of several methods and achieve accurate diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCR
  • Abortion
  • Campylobacter fetus
  • Leptospira introgans