مقایسه‌ی آزمون الایزا با هیستوپاتولوژی در تشخیص بیماری پریتونیت عفونی گربه

نویسنده

چکیده

بیماری کورونا ویروس گربه، یک موضوع بحث برانگیز و یکی از بیماری‌های مهم عفونی است که منجر به مرگ گربه‌ها می‌شود. بسیاری از سویه‌های تهاجمی و پرحدت کوروناویروس گربه، سندروم بالینی بیماری را ایجاد می‌کنند که پریتونیت عفونی گربه (Feline infectious peritonitis) نامیده می‌شود.برای تعیین حساسیت و ویژگی آزمون الایزا از 25 قلاده گربه‌ی مشکوک به  پریتونیت عفونی گربه ( 16 قلاده مربوط به نوع ترشحی و 9 قلاده مربوط به نوع خشک) که از سال1392 تا 1394 از 8 درمانگاه واقع در شمال غرب تهران جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. در ضمن 7 قلاده گربه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. آزمون الایزا روی سرم و مایع شکمی انجام و هیستوپاتولوژی به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص بیماری پریتونیت عفونی گربه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نمودار ROC، شاخص Youden Index، آزمون Mann-Whitney U و نرم‌افزار R و SPSS انجام شد. حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی برای آزمون الایزا در 13 قلاده گربه ی مبتلا به نوع ترشحی و 7 قلاده گربه ی سالم با توجه به یافته های پاتولوژی %100 برآورد گردید. سطح زیر منحنی( AUC:Area under the ROC curve) برابر 1 شد که نشان دهنده ی آن است که الایزا از ارزش تشخیصی بالایی برخوردار است (05/0 P <). نقطه‌ی برش برای نسبت OD در گربه‌های مثبت به OD کنترل منفی، 375/3 تعیین شد. نظر به اینکه حساسیت و ویژگی کیت مورد نظر برای تشخیص گربه‌های مبتلا به FIP مناسب می‌باشد و ارزش تشخیصی بالایی دارد، می‌تواند در کنار سایر روش‌های تشخیصی، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of ELISA test with histopathology in the diagnosis of feline infectious peritonitis

نویسنده [English]

  • Saidi, S. , Safi, S., Mashhadi Rafii, S., Kabir, F.R., Mortazavi, P. .
چکیده [English]

Samples from 25 cats suspected to be affected with feline infectious peritonitis (FIP) (16 cats with the signs of wet FIP and 9 cats with the signs of dry FIP) were collected from 8 clinics in the north-west Tehran from 2013 to 2015 to determine the specificity and sensitivity of the ELISA test compared to the histopathologic findings as the gold standard. ELISA test were performed on the serum and abdominal cavity samples. Statistical analyses were performed on the obtained data by ROC analysis, Youden index, Mann-Whitney U test using SPSS and R soft wares. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values were calculated as 100% in 13 cats with wet FIP and 7 cats with dry FIP. The area under curve (AUC) were calculated as 1, which shows the high diagnostic value of the ELISA test. The cut-off value for the ratio of ODs in the positive cats to the negative cats were determined as 3.375. Considering the acceptable sensitivity and specificity of the studied ELISA kit for the diagnosis of FIP, the kit can be used for the diagnosis of FIP alongside with the other diagnostic tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cat
  • Feline infectious peritonitis (FIP)
  • ELISA
  • Sensitivity
  • Specificity