بررسی اثر ضد قارچی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و تأثیر بر مهار تولید جرم تیوب در جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس

نویسنده

چکیده

کاندیدا آلبیکنس مخمری فرصت‌طلب می‌باشد که در افراد مستعد از قبیل مصرف‌کنندگان آنتی‌بیوتیک‌های وسیع­الطیف ایجاد عفونت می‌کند. افزایش روز افزون گزارش‌های مبنی بر بروز مقاومت سویه‌های کاندیدا نسبت به عوامل ضد قارچی معمول، به یک نگرانی بهداشتی تبدیل شده است. امروزه مشخص‌شده که باکتری‌های اسید لاکتیک می‌توانند ترکیبات ضد میکروبی با قابلیت مهار رشد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا تولید کنند. در مطالعه حاضر اثر ضد قارچی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و تأثیر بر مهار تولید جرم تیوب در جدایه­های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول با منشاء ضایعات دهانی، واژینال و ناخن مورد بررسی قرار گرفت. کلیه جدایه های بالینی مورد مطالعه از گنجینه قارچی مرکز تحقیقات قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه گردید. در این مطالعه اثر ضد قارچی سوپرناتانت­های اسیدی و خنثی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با استفاده از روش آگار دایلوشن مورد بررسی قرار گرفت. اثر سوپرناتانت­ها (اسیدی و خنثی) بر روی تولید جرم تیوب در جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس همراه با شاهد (بدون تیمار) با دو مرتبه تکرار در محیط مایع در زمان‌های 1، 2 و 3 ساعت انکوباسیون بررسی گردید. میانگین میزان ژرمیناسیون جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس ناخن، واژن و دهان تیمار شده با سوپرناتانت اسیدی به ترتیب 87/0±48/3، 0 و 0 بود. میزان ژرمیناسیون جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس تیمار شده با سوپرناتانت اسیدی در مقایسه با گروه شاهد (بدون تیمار) به‌طور کاملاً معناداری کاهش پیدا کرد. سوپرناتانت اسیدی نسبت به سوپرناتانت خنثی لاکتوباسیلوس پلانتاروم، دارای اثر ضد قارچی بسیار قابل‌توجهی علیه کاندیدا آلبیکنس می‌باشد. بنابراین، استفاده از لاکتوباسیلوس پلانتاروم جهت پیشگیری و درمان عفونت‌های ناشی از کاندیدا آلبیکنس توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antifungal effect of Lactobacillus plantarum and inhibitory effect on the production of germ tube in isolates of Candida albicans

نویسنده [English]

  • Sohrabi Haghdoost, N., Zahraei Salehi, T., Sharifzadeh, A., khosravi, A. .
چکیده [English]

Candida albicans is opportunistic yeast that may cause infection in predisposed individuals such as users of broad spectrum antibiotics. Increasing reports of candida strains resistance to common antifungal agents, has become a health concern. It is now clear that lactic acid bacteria can produce antimicrobial compounds with the ability to inhibit the growth of pathogenic microorganisms. The aim of this study was evaluation of antifungal effect of Lactobacillus plantarum and inhibitory effect on the production of germ tube in isolates of Candida albicans.
In this study antifungal effect of acidic and neutral supernatant of L. plantarum were evaluated using agar dilution method. All isolates obtained from mycology research center of veterinary medicine of Tehran university. The effect of supernatant (acidic and neutral) on production of germ tube in Candida albicans fluconazole resistance isolates from oral, vaginal and nail lesion with a control (no treatment) were determined in broth medium after 1, 2 and 3 h of incubation.
The average of germination of Candida albicans isolates nails, vagina and mouth treated with acidic supernatants were 3.48±0.87, 0 and 0 respectively. The germination of Candida albicans isolates treated with acidic supernatants significantly was reduced, compared with the control group (no treatment). Antifungal activity of acidic supernatant of L. plantarum against Candida albicans is very significant compared to neutral supernatant. Therefore, the use of L. plantarum is recommended for the prevention and treatment of infections caused by Candida albicans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Candida albicans
  • Lactobacillus plantarum
  • Antifungal Activity
  • Germ tube