دوره و شماره: دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385 
10. اولین گزارش آلودگی هموبارتونلوزیس گربه در اصفهان

صفحه 525-528

پیمان کیهانی؛ سام ترکان؛ داریوش شیرانی