دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384 
2. بررسی فراساختاری پانکراس در موشهای آلوده به ویروس تب برفکی

صفحه 11-28

پژمان مرتضوی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ تقی الطریحی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری


7. گزارش یک مورد تومور فونکسیونل سلولهای سرتولی در سگ

صفحه 57-60

حسن برکتین؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ سیامک مشهدی رفیعی