دوره و شماره: دوره 12، شماره 1(پیاپی 48)، بهار 1394، صفحه 1507-1586 
4. بررسی حضور عوامل قارچی در بخش های مختلف مراکز جوجه کشی واقع در استان مازندران

صفحه 1533-1538

هانیه طاهری؛ عقیل شریف زاده؛ قاسم اکبری؛ حسین بوژمهرانی


5. مقایسه تأثیر لیزر کمتوان نور قرمز و سبز در تسریع روند التیام برش جراحی پوست پس از بخیه نمودن در همستر

صفحه 1539-1548

غلامرضا عابدی؛ احمد اصغری؛ سعید حصارکی؛ علی نصیریان؛ هادی حاجی زاده؛ نیما طغانی


6. افزایش زمان ماندگاری خاویار ایرانی با استفاده از لفاف های نانو نقره برپایه دی اکسید تیتانیوم و تعیین میزان باقی ماندگی ذرات به روش تیتراسیون

صفحه 1549-1560

سیما مرادی؛ عباسعلی مطلبی؛ سیدامیرعلی انوار؛ حامد اهری؛ حامد بهشتی هاشیرازی؛ نور دهر رکنی؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ علیرضا مختاری؛ سوگند وحید؛ هدی رحمان نیا؛ نیوشا علیمحمدی