دوره و شماره: دوره 14، شماره 1(پیاپی 56) - شماره پیاپی 56، بهار 1396، صفحه 2090-2155 
6. بررسی شیوع مهمترین سروگروپ‌های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و فیمبریه 5F در گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز در استان‌های البرز و قزوین

صفحه 2129-2134

عادل قره‌باغی، صمد لطف‌اله‌زاده، محمدرضا مخبردزفولی، فرهاد موسی‌خانی، زهرا یادگاری، غلامرضا نیکبخت‌بروجنی .