دوره و شماره: دوره 14، شماره 3(پیاپی 58) - شماره پیاپی 58، پاییز 1396، صفحه 2229-2298