دوره و شماره: دوره 16، شماره2 (پیاپی 65) - شماره پیاپی 65، تابستان 1398، صفحه 2797-2856 
3. مطالعه تکوینی پرز شیمیایی زبان در جنین شتر یک کوهانه ایرانی

صفحه 2813-2818

الهام صالحی، ایرج پوستی، مجید مروتیشریفآباد .