دوره و شماره: دوره 16، شماره4 (پیاپی 67) - شماره پیاپی 67، زمستان 1398، صفحه 2939-3008