دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 (پیاپی 68) - شماره پیاپی 68، بهار 1399، صفحه 3009-3096