دوره و شماره: دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، تابستان 1391 
3. تمایز سارکوسیستیس هومینیس در گوشت گاو به روشPCR

صفحه 661-664

ابراهیم رحیمی؛ عباس دوستی؛ سید رضا حسینی؛ مجید همایونی؛ رحمان عبدی زاده


4. بررسی آسیب شناسی آبشش ماهی بیاح( Liza Abu)تحت تاثیرآلودگی آب خور موسی

صفحه 665-674

زهرا سلیمانی؛ نگین سلامات؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ محمدتقی رونق


6. بررسی اثرات محافظتی ملاتونین روی تغییرات هیستولوژیک روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی تحت درمان با جمسیتابین

صفحه 683-692

افسانه فضیلی؛ ایرج پوستی؛ پژمان مرتضوی؛ نگار پناهی؛ سعید بکائی؛ میترا آقازاده


7. تأثیر پرلیت بر ریخت شناسی خمل های روده کوچک جوجه های گوشتی

صفحه 693-704

جمشید قیاسی قلعه کندی؛ رحیم بهشتی؛ محمد موسی پور