دوره و شماره: دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، بهار 1392 
4. بررسی میزان شیوع آندومتریت تحت بالینی در گاوهای شیری با استفاده از سایتوبراش

سیدعلیرضا علوی طباطبایی؛ محمود بلورچی؛ حمید قاسم زاده نوا؛ پرویز تاجیک