دوره و شماره: دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392 
1. ژنوتیپینگ استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از ژن tuf با تکنیک PCR-Sequencing

صفحه 925-936

افشین اژدری؛ سعید تمدنی جهرمی؛ صدیقه جوادپور؛ امیراقبال خواجه رحیمی؛ مریم طلا؛ مریم انصاری


2. بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران

صفحه 937-942

علیرضا باهنر؛ علیرضا مختاری؛ پورداد پناهی؛ مهزاد آقازاده مشگی؛ ایرج اشرافی تمای؛ رضا محمدصالحی


3. اثرات افزودن رافینوز و تره هالوز بر شاخص های کیفیت اسپرم گاومیش بعد از ذوب

صفحه 943-948

خدیجه پیری باغچه جکی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ رحیم بهشتی


4. اثرات القا مسمومیت آبستنی تحت بالینی در میش بر سطح سرولوپلاسمین سرم

صفحه 949-954

مهدی سخا؛ امین انوشه پور؛ محمدقلی نادعلیان؛ زهره خاکی


7. ردیابی متاپنوموویروس پرندگان در گله های ماکیان استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی

صفحه 965-970

نغمه همایونفر؛ عبدالحمید شوشتری؛ سعید چرخکار؛ محمدحسن بزرگمهری فرد