دوره و شماره: دوره 11، شماره 3(پیاپی 46 )، پاییز 1393 
3. بکارگیری روش HRM در شناسایی و تفریق جدایه‌های ایرانی ویروس بیماری نیوکاسل از سویه‌های واکسینال

صفحه 1345-1356

شهداد دیبازر ، نریمان شیخی ، فرهید همت زاده ، سعید چرخکار ، سیدعلی پوربخش .


4. تأثیر مصرف دراز مدت سیلدنافیل سیترات بر روی شاخص های سرمی آسیب قلبی در موش صحرایی

صفحه 1357-1362

عرفان زرینی ، بهرام عمواوغلی تبریزی ، مجید فرتاش وند ، رسول صادقی .