نویسنده = امیر نیاسری نسلجی
تأثیر غلظت‌های مختلف استرادیول پیش تخمک گذاری بر روی درصد آبستنی در گاوهای شیری همزمان شده

دوره 8، شماره 2(پیاپی 33)، شهریور 1390، صفحه 467-474

قاسم اکبری؛ محمود بلورچی؛ پرویز هورشتی؛ امیر نیاسری نسلجی؛ پرویز تاجیک؛ رحمت اکبری


بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از اورام پستان دامداری‌های اطراف تهران

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، اسفند 1388، صفحه 109-114

بابک خرمیان طوسی؛ محمد ایمان عینی؛ محمود بلورچی؛ محمدامین اسلامپور؛ امیر نیاسری نسلجی؛ مرضیه علی قلی؛ عباس برین؛ سعید ستاری؛ پرویز هوشتی