کلیدواژه‌ها = انسداد مجرای صفراوی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های صحرائی نر کلستاتیک شده به روش انسداد مجرای صفراوی

دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، پاییز 1395، صفحه 1947-1954

طاهره اشراقی، اکرم عیدی، پژمان مرتضوی، احمد اصغری، سیدمحمد توانگر .


2. بررسی اثر اسید فولیک در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی در رت

دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، تابستان 1394، صفحه 1627-1636

زهرا محمدیان؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ سیدمحمد توانگر؛ احمد اصغری


3. ارزیابی اثر مولیبدات سدیم بر فیبروز کبدی در مدل انسداد مجرای صفراوی موش صحرایی

دوره 11، شماره 4(پیاپی 47)، زمستان 1393، صفحه 1421-1428

مهسا آل‌ابراهیم؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ سیدمحمد توانگر؛ داریوش مینایی‌تهرانی


4. بررسی تاثیر دوزهای مختلف مکمل اسید فولیک بر نمایه‌های لیپیدی سرم در کلستاز انسدادی تجربی در موش صحرایی

دوره 11، شماره 3(پیاپی 46 )، پاییز 1393، صفحه 1379-1388

زهرا محمدیان ، اکرم عیدی ، پژمان مرتضوی ، سیدمحمد توانگر ، احمد اصغری .