جداسازی و شناسایی اشریشیا کولایسروتیپO157:H7 تولید کننده‌ی سم شیگا از گربه‌های سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

باکتری اشریشیا کولای فلور طبیعی روده‌ی حیوانات خونگرم می‌باشد. این باکتری‌های بی‌خطر می‌توانند با دریافت ژن‌های حدت از طریق پلاسمید، فاژیاترانسپوزون به سویه‌های پاتوژن تبدیل شوند. باکتری پاتوژن اشریشیا کولای می‌توانند از حیوانات ناقل بدون علامت به حیوانات دیگر و به انسان منتقل می‌شود. اشریشیا کولایO157:H7 به عنوان مهمترین عامل ایجاد سندرم همولیتیک اورمیا شناسایی شده است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ انسان و گربه، این تحقیق به منظور بررسی وجود آلودگی بااشریشیا کولای O157:H7 در گربه‌های خانگی غیر اسهالی انجام شد.
‌تعداد 101 باکتری اشریشیا کولای از مدفوع گربه‌های سالم ارجاعی به کیلینک‌های دامپزشکی تهران جدا سازی شد. جدایه‌های اشریشیا کولای با آزمایشات کشت و بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفتند. به منظور بررسی وجود سویه‌ی O157:H7 از محیط اختصاصی کروم آگار استفاده شد و ژن‌های توکسین زای سم شیگا نوع یک و دو با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به‌دست آمده از آزمایشات همراه با اطلاعات پرسشنامه‌ها مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. تعداد 3 نمونه اشریشیا کولای O157:H7 که حامل ژن نوع دوم سم شیگا بودند شناسایی شد. براساس آنالیز آماری در مربع کای و آزمون کراسکال والیس رابطه‌ی معناداری بین وجود سویه‌یO157:H7 با متغییرهای جنس، نژاد، تغذیه، تماس با سایر گربه‌ها، تردد در خارج از منزل و سن در سطح معناداری 05/0>p وجود نداشت. این نتایج نشان دهنده‌ی نقش گربه در انتشار و انتقال باکتری اشریشیا کولایO157:H7  به حیوانات دیگر و انسان است. بنابراین گربه می‌‌‍‌تواند مخزن این باکتری پاتوژن خطرناک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Shiga Toxin Producing Escherichia coli O157:H7 from Healthy Domestic Cats

نویسنده [English]

  • Shakeri Khamseh, S., Arfaee, F. , Amini, K. .
.
چکیده [English]

Escherichia coli bacteria are the normal intestinal flora of warm-blooded animals. This harmless bacteria can evolve into pathogenic Escherichia coli by acquiring virulence genes through plasmids, transposons or bacteriophages. Pathogenic Escherichia coli can be transmitted from asymptomatic carriers to other animal and humans. Escherichia colis serotype O157:H7 has been recognized as the most important cause of hemolytic uremia syndrome. According to the close contact between cats and humans, this research conducted to study the presence of Escherichia coli serotype O157:H7 in non-diarrheic domestic cats. Escherichia coli were isolated from 101 fecal samples collected from healthy cats referred to veterinary clinics in Tehran. Isolated Escherichia coli confirmed by culture and biochemical test. Escherichia coli O157:H7 was detected by culture in chromomeric media culture and shiga toxin 1 and 2 genes were analyzed by multiplex polymerase chain reaction. Questionnaire data and test results were statistically analyzed. Escherichia coli O157:H7 which carrying shiga toxin 2 gene were detected in three samples. There was not statistically significant relationship between existence of Escherichia coli O157:H7 and variable sex breed, nutrition, contact, outdoor roaming and age (p<0.05). These results have demonstrated the role of cats in spread and transmit of pathogenic Escherichia coli to other animal and humans. Therefore, cats can serve as reservoirs for these pathogenic dangerous bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Cat
  • Shiga Toxin