شناسایی مولکولی استرپتوکوکوس یوبریس از گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با روش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

با پیشرفت روش‌های پایش و کنترل ورم پستان‌های مسری و با توسعه گله‌های گاو شیری بر اهمیت عوامل محیطی ورم پستان چون استرپتوکوکوس یوبریس افزوده شده است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی فراوانی استرپتوکوکوس یوبریس از گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی انجام گرفته است. مطالعه در 4 گله گاو شیری در استان تهران انجام گرفت. نمونه از کارتیه‌های مبتلا به موارد تحت بالینی ورم پستان که به روش آزمون ورم پستان کالیفرنیا (California Mastitis Test) تشخیص داده می شدند اخذ و جهت کشت و جداسازی DNA (Deoxyribonucleic acid) با استفاده از کیت های تجاری جداسازی DNA و انجام PCR (Polymerase Chain Reaction) ارسال می شدند. محصول نهایی در 2 درصد ژل آگارز با ولتاژ 80 به مدت 2 ساعت تحت الکتروفورز قرار می گرفت. از مجموع 85 نمونه 64 مورد در اندازه 445 باز باند دادند. در مجموع 6/6 درصد گاوها مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با عامل استرپتوکوکوس یوبریس بودند. در نتیجه روش‌های پایش و کنترل ورم پستان در ارتباط با عوامل محیطی چون استرپتوکوکوس یوبریس می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرند و همچنین می‌توان از روش‌های دقیق تر و سریعتر مولکولی جهت شناسایی آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of Streptococcus uberis in cows with sub clinical mastitis by PCR method

نویسنده [English]

  • Emadi, S.R., Tajik, P., Bolourchi, M., Eslampour, M.A. .
چکیده [English]

With progress in monitoring and controlling of contagious mastitis and with development of dairy farms the importance of environmental mastitis such as Streptococcus uberis has been increased. This study conducted to evaluate frequency of Streptococcus uberis in cows suffering from subclinical mastitis. Study was performed in 4 dairy farms in Tehran province. Samples were collected from cows with subclinical mastitis which diagnosed with CMT, and were sent for bacterial culture, DNA preparation with commercial kit and PCR assay. Final product was electrophoresed in 2 percent agarose gel with 80 V during 2 hours. A total of 64 of 85 samples had amplicons with a size of 445 bp. A total of 6.6% of cows were suffering from subclinical mastitis with Streptococcus uberis pathogen. In conclusion monitoring and control methods of mastitis with environmental agents such as Streptococcus uberis Should be more considered and also could use more accurate and faster molecular methods to differentiate it.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • PCR
  • Streptococcus uberis