بررسی اثر عصاره رزماری در بیان ژن BAX وBCL-2 در رده سلول سرطانی غدد پستانی سگ (CF41.Mg)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

آپوپتوزیس به مرگ برنامه‌ریزی شده ژنتیکی سلول گفته می شود که در بسیاری از شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک نقش مهمی ایفا میکند. پروتئین  BAX ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪی در آﭘﻮﭘﺘﻮز اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣﺴﯿﺮ داﺧﻠﯽ آﭘﻮﭘﺘﻮز  عمل نموده و 2-BCL  ﯾﮏ اﺛـﺮ آﻧﺘـﯽ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿـﮏ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﭘﻮﭘﺘﻮز از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻫﺎ شدن سیتوکرومC  از میتوکندری، دارد.
در مطالعه­ی حاضر اثر  دزهای مختلف عصاره گیاه رزماری بر بیان ژن‌های BCL-2 و BAX بر روی سلول‌های سرطان پستان سگ (CF41.Mg)، در محیط invitro مورد بررسی قرار گرفت و با گروه کنترل (که رده­ی سلولی CF41.Mg بدون دارو بود) مقایسه شد. سلول‌ها با دوزهای100، 50، 25، 10 و 5 میکرومولار عصاره گیاه رزماری به مدت 72، 48 و 24 ساعت تحت درمان قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش MTT، اثر غلظت های مختلف عصاره روی حیات سلولی مورد بررسی قرار گرفت.با استفاده از روش Real Time PCR میزان بیان ژنهایBCL2 و BAX در گروههای تحت درمان با مقادیر مختلف عصاره رزماری سنجش شد. نتایج نشان دهنده افزایش بیان ژن BAX در دز 25 میکرو مولار پس از 48 ساعت کشت سلولی بود. این نتایج حاکی از آن است که فعالیت  ضد توموری این عصاره پس از 48 ساعت و با دز mg/ml 25 موثر تر واقع شده است. نتایج حاصل از این پژوهش تأیید کننده­ی اثر مهاری عصاره گیاه رزماری بر تکثیر رده ی سلول سرطانی CF41.Mg می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of rosemary extract on BCL2 and BAX gene expression in canine mammary gland carcinoma cell line (CF41.Mg)

نویسنده [English]

  • Shabani, S., Mortazavi, P. .
چکیده [English]

Apoptosis is named genetically programmed cell death and have special role in physiological and pathological conditions. BAX protein as a key protein in the apoptosis induced by various factors in the apoptosis pathway acts and BCL-2 have anti-apoptotic effect in response to various stimuli of the mitochondrial apoptosis by preventing the release of cytochrome C applies. In this study, the effect of rosemary extracts on the expression of BCL-2 and BAX genes on breast cancer cells dogs (CF41.Mg). in in vitro examined and the control group (which cell line CF41.Mg without drugs) were compared Cells at doses of 5,10,25,50 and 100 micromole rosemary extract for 24,48 and 72 hours were exposed then by using MTT, the effect of drug on cell survival were analyzed. The tests in which different levels of rosemary extract was added to the cell culture, it was determined that rosemary extract induced cell death after 48 hours’ maximum amount to be allocated. The result suggests that the antitumor activity of the extract after 48 hours at a dose 25 mg/ml is more effective. The results of this study confirm the inhibitory effect of rosemary extract on canine mammary tumor cells (CF41.Mg).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canine mammary tumor
  • Cell culture
  • Rosemary extract
  • BCL-2
  • BAX