بررسی عملکرد و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی سرم متعاقب درمان مداوم و مقطعی با انروفلوکساسین در طیور گوشتی مبتلا به کلی باسیلوز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

عوامل آنتی‌بیوتیکی بطور گسترده‌ای به منظور کاهش خسارات ناشی از باکتری اشریشیاکولای در صنعت طیور استفاده می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه دو روش تجویز مقطعی و ممتددار انروفلوکساسین بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی بود. در این مطالعه تعداد450 قطعه جوجه گوشتی مبتلا به کولی ‌باسیلوزیس انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه 150 قطعه‌ای هر کدام با 3 تکرار توزیع شدند. درگروه اول، انروفلوکساسین با روش ممتد به مدت 4 روز و درگروه دوم به روش تجویز مقطعی به مدت 4 روز و روزانه 8 ساعت استفاده شد. سپس از هر گروه تعداد 21 نمونه خونی اخذ و با آزمایش‌های بیوشیمیایی میزان ALT،AST، پروتئین تام،ALP  و کراتینین اندازه‌گیری شد. علائم کالبدگشایی و بالینی نیز ارزیابی گردید. به منظور مقایسه نتایج مطالعه از آزمون T مستقل و نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 22 استفاده بعمل آمد. بین دو روش تجویز دارو از نظر میزان AST و ALT اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت(05/0P<). درگروه درمان ممتد میزان گلبول‌های سفید و هتروفیل کاهش معنی‌داری داشت (05/0P<). میزان درصد لنفوسیت، منوسیت و هماتوکریت بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت(05/0<P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درمان مقطعی با انروفلوکساسین در درمان کلی ‌باسیلوزیس نتایج بهتری داشته و این روش منجر به کاهش هزینه‌های استفاده از آنتی‌بیوتیک در تولید طیور می‌شود. بنابراین تجویز مقطعی دارو برای درمان کلی باسیلوزیس پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of pulse and continues administration of Enrofloxacin on serum biochemical indices and performance in colibacillosis infected broilers

نویسنده [English]

  • Feizi, A. .
چکیده [English]

To reduce the losses caused by the E. coli, antimicrobials widely used in the poultry industry. The aim of this study was to compare pulse and continues administration of the Enrofloxacin on the performance and biochemical parameters were caused by colibacillosis. Four hundred and fifty colibacillosis infected broiler chickens was selected and distributed in 3 groups of 150 chicks and each with 3 replicates. In the first group Enrofloxacin was administrated 4 days continuously and in the second group it was administrated by pulse method 4 days and daily 8 hours and third group was as control. After treatment, 21 blood samples were taken from each groups, and by biochemical tests, the amounts of ALT, AST, total protein, ALP and creatinine was evaluated. White blood cells differentiated amount also were recorded. Gross lesions and clinical signs also evaluated during study period. For comparison the results Independent T-test and SPSS statistical software ver. 22.0 were used. Results indicated there was significant differences between the methods from AST and ALT aspect(p<0.05). The results indicated that WBCs and heterophils were decreased in continues group (p<0.05). Lymphocyte, Monocyte and Hematocrit was not different statistically between groups (p>0.05). It was demonstrated that the pulse administration of Enrofloxacin has better outcomes in treatment of colibacillosis and also it was decreased costs of antibiotics usage in poultry production. Thus pulse administration suggested for treatment of colibacillosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colibacillosis
  • Enrofloxacin
  • Pulse administration
  • Continues administration
  • Biochemical indices