بررسی شیوع مهمترین سروگروپ‌های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک و فیمبریه 5F در گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز در استان‌های البرز و قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

اشریشیاکلی(E.Coli) فلور طبیعی مجاری گوارشی بیشتر جانوران و نیز انسان است اما برخی سویه‌های پاتوژنیک اشریشیاکلی باعث انواعی از بیماری‌های رودهای و خارج روده­ای می‌شوند. سروتیپ اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک (ETEC) شایع ترین علت بروز سندروم اسهال در نوزادان حیوانات مزرعه است. مهمترین فاکتور های مرتبط با بیماری زایی در ETEC، فیمبریه است که به عنوان عامل چسبنده و انتروتوکسین های ترشحی می باشد. مهمترین فیمبریه های معمول در گوساله‌ها (99K) 5Fو 41F می باشد و بیشترین موارد 99K جداشده متعلق به سروگروپ های 8O، 9Oو 101O است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان فراوانی ژن‌های مربوط به سروگروپ‌های مختلف (101O، 9O، 8O و...) و فیمبریه 99Kدر گوساله‌های اسهالی زیر 5 روز است. هر نمونه بر روی محیط مک کانکی کشت و از هر پلیت، سه کلنی از باکتری به صورت جداگانه  کشت داده شد، همچنین تمامی نمونه‌ها از نظر فراوانی ژن 99K و در ادامه نمونه‌هایی که پس از بررسی ژن تایپ 101O منفی بودند به ترتیب اهمیت، از نظر تایپ 8O، 9O و 115O  با آزمایش Multiplex PCR بررسی شدند. نتایج این بررسی نشان می دهد درصد فراوانی بدست آمده از سروگروپ های 8O، 9O، 101O، 115O و فیمبریه ی 99K در گوساله‌های اسهالی به ترتیب 7/18%، 3/9%، 3/56%، 8/7% و 3/9% و بیشترین فراوانی فیمبریه 99K بین سروگروپ‌ها در سروگروپ 101O با 3/83% می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on prevalence of main serogroups and F5 fimbria gene in Enterotoxigenic Escherichia coli isolates from diarrheic calves under five days in Alborz and Qazvin provinces

نویسنده [English]

  • Gharabaghi, A., Lotfollahzadeh, S., Mokhber Dezfouli, M.R., Moosakhni, F., Yadegari, Z., Nikbakht Brojeni, G.R. .
چکیده [English]

Escherichia coli is the natural inhabitant of gastrointestinal tract of animals and also human beings. However, some pathogenic strains of E. coli cause variety of intestinal and extra intestinal diseases. Enterotoxigenic E. coli (ETEC) is the most common cause of diarrhea syndrome in neonatal farm animals and thus is one of the significant causes of economic losses in herds. Fimbriae are the most important factor associated with pathogenicity of ETEC which carry adhesions and work as secretory enterotoxin. The most common fimbriae in calves are F5 (K99) and F41. K99 isolates most commonly belong to serogroups O8, O9 and O101. The objective of this study was to investigate the frequency of genes associated with different serogroups (O8, O9, O101, etc) and K99 fimbriae in fecal samples obtained from calves under 5 days of age. Samples were cultured on MacConkey’s agar, then from each palate, three colonies were cultured separately. Strains were screened for K99 genes and then for O101 by PCR assay, if negative results were obtained, Multiplex PCR was performed to identify genes associated with serogroups O8, O9 and O115. In this study, the frequency of genes associated with O8, O9, O101, O115 serogroups and K99 fimbriae in diarrheic calves were 18.7%, 9.3%, 56.3%, 7.8% and 9.3%, respectively. K99 fimbriae occurred at higher frequencies in O101 serogroup and were detected in 83.3% of those strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Diarrhea
  • Serogroups
  • Multiplex PCR
  • Calf