مطالعه اثرات محافظتی ورزش منظم هوازی بر آسیب ایسکمی ـ بازخونرسانی قلب در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

آسیب ایسکمی-بازخونرسانی (I/R) قلب یکی از مهم­ترین مشکلات قلبی-عروقی می­باشد. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی ورزش هوازی کوتاه­­مدت و منظم فزاینده درازمدت در برابر آسیب ایسکمی-بازخونرسانی قلب در موش صحرایی می­باشد. بدین منظور، 40 سر موش صحرایی نر ویستار به­طور تصادفی به چهار گروه برابر شامل گروه­های شاهد، I/R، I/R با دو هفته ورزش هوازی­ و I/R با هشت هفته ورزش منظم و فزاینده هوازی­، تقسیم شدند. تمرین هوازی، هفته­ای پنج جلسه دویدن روی تریدمیل با سرعت 25-10 متر/دقیقه به مدت 30-10 دقیقه با شیب 5 درجه انجام شد.  برای ایجاد I/R، رگ کرونری چپ پائین­رو توسط کلمپ مسدود و بعد از 30 دقیقه کلمپ­ها باز و به مدت 2 ساعت خونرسانی مجدداً برقرار گردید. نمونه خون جهت اندازه­گیری بیومارکرهای قلب شامل کراتین کیناز-MB و لاکتات دهیدروژناز اخذ شد. در نهایت موش­ها جهت آسیب­شناسی بافتی و تعیین وضعیت آنتی­اکسیدانی عضله قلب آسان­کُشی شدند. در آسیب شناسی بافتی، عضله قلب گروه I/R دچار تغییرات شدید دژنراتیو و نکروز شده بود. ورزش هوازی کوتاه مدت آسیب بافتی ناشی از ایسکمی-بازخونرسانی را تغییر نداد، در حالی­که ورزش هوازی منظم و فزاینده درازمدت آسیب نکروتیک قلب را کاهش داد. ورزش منظم هوازی درازمدت مقادیر سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز قلب را که در اثر I/R کاهش یافته بود، به­طور معنی­داری (05/0>p) افزایش و مقدار مالون‌دی­آلدئید را به­طور معنی­داری (05/0>p) کاهش داد. نتایج نشان داد ورزش منظم و فزاینده هوازی درازمدت، قلب موش­های صحرایی را از آسیب ایسکمی-خونرسانی مجدد محافظت می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of regular aerobic exercise on cardiac ischemia-reperfusion injury in the rats

نویسنده [English]

  • Doustar, Y. .
چکیده [English]

Ischemia/Reperfusion (I/R) injury is one of the most important cardiovascular problems. The aim of this study was to evaluate the protective effects of short term and regular growing long term aerobic exercise on cardiac I/R injury in rats. For this purpose, forty male Wistar rats were randomly divided into four equal groups including: control, I/R, I/R with two weeks of aerobic exercise, and I/R with eight weeks of regular growing aerobic exercise groups. Aerobic exercise was performed 5 times per week on treadmill at speed of 10-25m/min for 10-30 minutes with the slope of 5 degrees. For inducting of I/R injury, left descending coronary artery was clamped for 30 minutes, thereafter blood flow was restored for 2 hours. Blood samples were collected for measurement of cardiac biomarkers, creatinine kinase-MB (CK-MB) and lactate dehydrogenase. Finally, all animals were euthanized for histopathological examination and the assay for myocardial antioxidant status. Microscopically, myocardia of I/R group showed severe degenerative and necrotic changes. Short term aerobic exercise did not alter the tissue damage caused by I/R, while regular growing long term aerobic exercise alleviated myocardial necrotic changes. Regular growing long term aerobic exercise significantly (p<0.05) increased the cardiac levels of SOD, CAT and GPx, which were reduced due to I/R injury, as well as significantly (p<0.05) decreased MDA level. The results showed regular growing long term aerobic exercise protects the cardiac tissue of rats from I/R injury. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heart
  • Aerobic exercise
  • Ischemia/Reperfusion
  • Rat