بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی پسته اهلی(Pistacia Vera) بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

آترواسکلروز یکی از مهمترین بیمار­ی­های قلبی ـ عروقی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره پسته بر شدت ضایعات ناشی از هیپرکلسترولمی در آئورت خرگوش­می‎باشد. بدین منظور، 25 سر خرگوش بالغ ماده پس از طی دوران سازش پذیری به 5 گروه 5 تایی شامل شاهد، کنترل مثبت 1، کنترل مثبت 2، تیمار و کنترل منفی تقسیم شدند. گروه شاهد جیره غذایی معمولی، گروه کنترل مثبت 1 روغن ذرت و گروه کنترل مثبت 2 کلسترول به میزان مشابه با گروه ‎تیمار دریافت کردند. عصاره پسته با مقدار 1000 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به گروه تیمارهمراه با 1% وزن غذای مصرفی کلسترول و 1 میلی­لیتر بر کیلوگرم وزن بدن روغن ذرت به صورت گاواژ تجویز شد. به گروه کنترل منفی، مقدار 1000 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پسته از راه خوراکی تجویز شد. در پایان، تغییرات مربوط به بافت آئورت مطالعه و میزان رسوب چربی تعیین شد. در پژوهش حاضر هیچ تغییری در بافت آئورت درگروه شاهد مشاهده نشد.در گروه کنترل مثبت 1 (دریافت کننده روغن ذرت) رسوبی دیده نشد. گروه تیمار در مقایسه باگروه کنترل مثبت 2 (دریافت کننده کلسترول) رسوبات کمتری در بافت آئورت نشان داد. در گروه کنترل منفی (دریافت کننده عصاره پسته) نیز هیچ گونه رسوب چربی مشاهده نشد. ئمطالعه حاضر نشان می‎دهد که عصاره پسته در بهبود کاهش عوارض آترواسکلروز و همچنین کاهش رسوبات چربی در لایه­های اینتیما و مدیا در بافت آئورت، در خرگوش‎های هیپرکلسترولمیک مؤثر می‎باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hydro-alcoholic extract of Pistacia Vera L. on the severity of hypercholesterolemia lesions in rabbit aorta

نویسنده [English]

 • Rahmanian, E., Naeimi, S.*, Rassoli, B., Tahmasebi, F. .
.
چکیده [English]

Atherosclerosis is the leading cause of cardiovascular diseases. The aim of this study is evaluating the effect of Pistacia Vera L. extract of Pistacia Vera L. on the severity of hypercholesterolemia lesions in rabbit aorta. For this purpose, 25 adult female rabbits passed adaptation period and they have been divided in to 5 treatment groups of 5 rabbits each, included: scheme, positive control 1, positive control 2, treatment and negative control. Scheme group was fed with normal diet. Positive control 1 and 2 were fed by corn oil and cholesterol as the same amount of treatment respectively. Treatment was fed with Pistachios extract with the amount of 1,000 mg/kg. Furthermore, corn oil with the amount of 1 ml/kg with adding 1 percent cholesterol of total consuming food weight were administrated to treatment by gavage. Negative control was prescribed with 1000 mg/kg oral administration of Pistachios. In this study, no change in aortic tissue was observed in the scheme group. In the positive control 1 (receiving corn oil), there was no precipitation. The treatment compared with negative control (receiving cholesterol) indicated less amount of fatty deposits in aortic tissue. In the negative control (receiving pistachio extract) there was also no precipitation. This study indicates that pistachio extract can help in reduction of atherosclerosis side effects and reducing fat deposits in aortic tissue layer intima and media in hypercholesterolemic rabbits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pistachio
 • Aorta
 • Hypercholesterolemia
 • Rabbit
 1. 1-     امیدی، ح. امیدی ح. نقدی بادی، ح. (1387). تاثیر پودر پسته وحشی بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز و پروفیل چربیهای خونی موش صحرایی، سال هفتم، دوره دوم، شماره 26، فصلنامه گیاهان دارویی، تهران، ایران، صفحه 78-70.            

  2-     ضیایی، ت. حسین زاده، ح. (1389). بررسی اثر شل کنندگی عضلانی، ضد اضطرابی و خواب آوری عصاره هیدروالکلی صمغ پسته (Pistacia Vera L.) در موش سوری، سال نهم، دوره چهارم، شماره 36، فصلنامه گیاهان دارویی، تهران، ایران، صفحه 105-96.

  1. Clermont,  P., Creager, M., Lorsordo, D., Gregory, k., Dzau, V. (2005): Atherosclerosis:  recent discoveries and novel hypoyheses. Circulation. 112: 3348-3353.
   1. Edwards, K., Kwaw, I., Matud, J., Kurtz I. (1999): Effect of Pistachio nuts on serum lipid levels in patients with moderate hypercholesterolemia. . J Am Coll  Nutr. 18 (3): 229-233.
   2. Gaudio, E., Carpino, G., Grassi, M., Musca, A. (2006): Morphological aspect of atherosclerosis lesion: past and present. Clin Ter. 157: 135- 142.
   3. Halvorsen, BL., Carlsen, MH., Phillips, KM., Bohn, SK., Holte, K., Jacobs, DR., Blomhoff, R. (2006): Content of redox-active compounds (ie, antioxidants) in foods consumed in the United States. Am J Clin Nutr. 84: 95-135.
   4. Hamdan, II, Afifi, FU. (2004): Studies on the in-vitro and in-vivo hypoglycemic activities of some medicinal plants used in treatment of diabetes in Jordanian traditional medicine.  J Ethnopharmacol. 93: 117-121.
   5. Hoerger, TJ., Bala, MV., Bray, JW., Wilcosky, TC., LaRosa, J. (1998): Treatment patterns and distribution of low-density lipoprotein cholesterol levels in treatment-eligible United States adults. Am J Cardiol. 82: 61- 65.
   6. Hosseinzadeh, H., Behravan, E., Soleimani, MM. (2011): Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Pistacia vera Leaf Extract in Mice. Iran J Pharm Res. Res.10: 821-825.
   7. Katerina, AM., Katerina, G., George, A., Theodore, K. (2010): Differential effect of Pistacia vera extracts on experimental atherosclerosis in the rabbit animal model: an experimental study. Lipids Health Dis. 9: 73.
   8. Nakajima, K., Nakano, T., Tanaka, A. (2006): The oxidative modification hypothesis of atherosclerosis: The comparison of atherogenic effects on oxidized LDL and remnant lipoproteins in plasma. Clin Chim Acta. 367: 36-47.
   9. Keaneyt, J. (2000): Atherosclerosis: from lesion formation to plaque activation and endothelial dysfunction. Mol Aspects Med. 21: 99-166.
   10. Lichtenstein, AH., Ausman, LM., Carrasco, W., Jenner, JL., Ordovas, JM., Schaefer, EJ.(1994): Hyper cholesterolemic effect of dietary cholesterol in diet enriched in polyunsaturated and satirated fat. Arterioscler Thromb. 14: 168- 75.
   11. Lonso, D., Lameson, J. (2005): Haerrison'sprinciples of internal medicine, 6th edition. Mc Graw-Hill,New York. P: 253- 9.
   12. Maurizio, A., Ulisse, G., Pierfrancesco,  A., Massimiliano, F., Anna, F., Cristina, N. (2006): Plasma levels of oxidized-low-density lipoproteins are higher in patients with unstable angina and correlated with angiographic coronary complex plaques. Atherosclerosis. 185: 114-120.
   13. Panahi B. (2001): PistachioGuide(planting and harvest). Publication agriculture. P: 20- 42.
   14. Saeb, M., Nazifi, S., Sabet, M., Sepehrimanesh, M., Poorgonabadi, S. (2012): The effects of wild pistachio oil on serum leptin, thyroid hormones, and lipid profile in female rats with experimental hypothyroidism. Comp Clin Pathol. 21 (5):  851–857.
   15. Skottova, N., Krecman, V and Simanek, V.(1999): Activities of silymarin and its flavonolignans upon low density lipoprotein oxidizability in vitro. Phytother. Phytother Res. 13: 535-7.
   16. Steinberg D. (2006): Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy, part V: the discovery of the statins and the end of the controversy. J Lipid Res. 47(7):1339-51.
   17. Svagera, Z., Skottova, N., Vana, P., Vecera, R., Urbanek, K., Belejova, M., Kosina, P., Simanek, V.(2003): Plasma lipoproteins in transport of silibinin, anantioxidant flavonolignan from Silybum marianum. Phytother. Res. 17: 524-530.
   18. Tomaino, A., Martorana, M., Arcoraci, T., Moteleone, T., Giovinazzo, C., Saija, A. (2010): Antioxidant activity and phenolic profile of pistachio (Pistacia vera L., variety Bronte) seeds and skins. Biochimie. 92: 1115-1122
   19. Zhao, J., Sharma, Y., Agarwal, R. (1992): Significant inhibition by the flavonoid antioxidant silymarin against 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate caused modulation of antioxidant and inflammatory enzymes, and cyclooxygenase 2 and interleukin-1alpha expression in SENCAR mouse epidermis: implications in the prevention of stage I tumor promotion. Mol Carcinog. 26(4):321-33.