بررسی بیان ژن TruMDR2 جدایه‌های تریکوفیتون روبروم در پاسخ به تربینافین و نانوتربینافین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه قارچشناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

تریکوفیتون روبروم از شایع‌ترین عوامل درماتوفیتوزیس است. افزایش بیان ژن TruMDR2 که کدکننده پمپ‌های خروج دارو است، منجر به بروز مقاومت در تریکوفیتون روبروم نسبت به داروی تربینافین می‌شود. ضرورت تحقیق بر روی عوامل ضد قارچی جدید که می‌توانند با کاهش بیان این ژن باعث کاهش مقاومت در تریکوفیتون روبروم شوند انکارناپذیر است. هدف از این مطالعه بررسی بیان ژن TruMDR2 در سویه‌های تریکوفیتون روبروم نسبت به داروی تربینافین و نانوتربینافین بود. در این مطالعه دو جدایه تریکوفیتون روبروم جدا شده از ضایعات اونیکومایکوزیس به روش فنوتایپینگ و ژنوتایپینگ شناسایی شدند  و حساست ضد قارچی تربینافین و نانو تربینافین تهیه شده به روش Broth microdilution  با توجه به دستورالعمل CLSI انجام شد. سپس تغییرات بیان ژن TruMDR2 در دو جدایه مشخص شده در غلظت sub MIC تربینافین و نانو تربینافین  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در جدایه‌ها در حضور غلظت‌های sub MIC تربینافین بیان ژن مورد بررسی222 / 16 و636/ 18 بود در حالیکه بیان ژن درحضور غلظت‌های sub MIC نانو تربینافین 913/7 و190/9 بود. با توجه به یافته‌های این مطالعه، افزایش بیان ژن TruMDR2 در دوجدایه در غلظت sub MIC تربینافین بیشتر از نانوتربینافین است.

تازه های تحقیق

...........

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of TruMDR2 gene expression of Trichophyton rubrum in response to terbinafine and nanoterbinafine

نویسنده [English]

  • Motedayen, N., Rezaie, S., Hashemi, S.J., Bayat, M.
چکیده [English]

Trichophyton rubrum is one of the most common causes of dermatophytosis. Increasing the expression of the TruMDR2 gene, which codes efflux pumps, results in resistance to T., rubrum versus terbinafine. Researching on new antifungal agents that can reduce the expression of this gene leading to decreases resistance to terbinafine is undeniable. The purpose of this study was to evaluate the expression of TruMDR2 gene on clinical isolates of T., rubrum against terbinafine and nanotrobinifin. In this study, two isolates of T. rubrum isolated from the onychomycosis lesions were identified by phenotyping and genotyping, and the anti-fungal susceptibility testing of terbinafine and nano-terbinafine was done by Broth microdilution according to the CLSI method. Then gene expression of TruMDR2 in two distinct isolates were investigated in sub MIC concentrations of terbinafine and nano-terbinafine. The results showed that in the presence of sub-MIC concentrations of terbinafine, the expression of the gene was 16/222 and 18/636, while the expression of the gene was in the sub MIC concentrations of nano-terbinafine 7/913 and 9/190. According to the findings of this study, the expression of TruMDR2 gene expression in both two isolates was lower increasing in present of sub MIC concentration of nano terbinafine in compared to terbinafine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TruMDR2 gene
  • Trichophyton rubrum
  • Terbinafine
  • Nanoterbinafine
..............