ارزیابی مقادیر سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسبهای مبتلا به پیروپلاسموزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

پیروپلاسموزیس یک بیماری تک‌یاخته‌ای است که قابلیت ایجاد التهاب حاد در اسب را دارد. این بیماری توسط کنه‌ها منتقل شده و انتشار جهانی دارد. اندازه‌گیری پروتئین‌های فاز حاد التهابی در تشخیص التهاب حاصل از بیماری حائز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به منظور بررسی سطوح سرمی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین در اسب‌های مبتلا به پیروپلاسموزیس و مقایسه آن با اسب‌های سالم انجام گرفت. 19 راس اسب مبتلا به پیروپلاسموزیس (12 راس نر و 7راس ماده) در اسب‌داری‌های اطراف تبریز و اردبیل در فصل تابستان شناسایی شد. از دام‌ها بعد از اخذ تاریخچه، نمونه خون از ورید وداج اخذ و سرم جداسازی شد. همچنین از 18 راس  اسب سالم (نمونه خون منفی) نیز با شرایط سنی و تغذیه‌ای و مدیریتی یکسان به عنوان گروه سالم نمونه‌برداری شدند. در هر نمونه خونی تهیه شده پس از جداسازی سرم مقادیر آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم به روش ایمونواسی و کیت اختصاصی هر یک اندازه‌گیری شد. میانگین سطح سرمی آمیلوئید A در اسب‌های‌مبتلا به پیروپلاسموزیس بطور غیر‌معنی‌داری بیشتر از اسب‌های سالم بود (164/0 p=). میانگین هاپتوگلوبین سرم در گروه بیمار افزایش معنی‌داری نشان داد (014/0 p=). در گروه بیمار جنس و سن تاثیر معنی‌داری در تغییرات سطوح سرمی این دو پارامتر نداشت. نتیجه نهایی اینکه در بیماری پیروپلاسموزیس در اسب مقادیر سرمی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین افزایش مییابد و اندازهگیری آن در تشخیص و تفسیر روند التهابی این بیماری مفید خواهد بود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of serum concentration of haptoglobin and amyloid A in the horses with piroplasmosis

نویسنده [English]

  • Lameei, M., Hassanpour, A. .
.
چکیده [English]

Piroplasmosis is a protozoal disease that can cause acute inflammation in the horse. The disease is transmitted by ticks and spread worldwide. Measurement of acute inflammatory phase proteins is important in the diagnosis of inflammation from the disease. This study was conducted to evaluate serum Amyloid A and Haptoglobin levels in horses with pyroplasmosis and compare them with healthy horses. 19 horses with piroplasmosis (12 males and 7 females) were identified on horseback riding around Tabriz and Ardebil in the summer. From the livestock, after taking the history, blood samples were collected from the jugular vein and the serum was isolated. Also, 18 healthy horses (negative blood samples) were also sampled with the same age and nutritional and management status as the healthy group. In each blood sample prepared after serum separation, the serumicheptoglobin and amyloid A values ​​were measured on the basis of immunoassay and specific kits. The mean serumic amyloid A level in horses with piroplasmosis was higher than healthy horses, non significantly (p = 0.164). The mean serum haptoglobin increased in the patient group, significantly (p = 0.014). There was no significant difference between sex and age in serumic levels of these two parameters. The final result is that in piroplasmosis disease in the horse, the serumic levels of amyloid A and heptoglobin increase, and its measurement will be useful in the diagnosis and interpretation of the inflammatory process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haptoglobin
  • Amyloid A
  • Serum
  • Pyroplasmosis
  • Horse