مقایسه‌ی اثرات ضد قارچی فلوکونازول و نانوفلوکونازول بر روی درماتوفیت‌های حیوان‌گرای جدا شده از انسان و حیوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

یکی از شایع‌ترین عفونت‌های قارچی در انسان و حیوانات درماتوفیتوزیس می‌باشد. امروزه در برخی موارد بیماری، مقاومت‌های دارویی و درمانی در برابر داروهای رایج مشاهده شده است لذا طراحی و استفاده از داروهای ضد قارچی جدید جهت درمان این بیماری ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه فرم نانوفلوکونازول دارو طراحی و تست‌های حساسیت دارویی برای گونه‌های‌ی درماتوفیتی انجام شد. از بیماران مشکوک به درماتوفیتوزیس آزمایش مستقیم و کشت به عمل آمد و درماتوفیت‌های جدا شده توسط تعیین توالی ژنومی ناحیه‌ی ITS1-5.8S-ITS2 تعیین هویت شدند. تست حساسیت دارویی برای ایزوله‌های درماتوفیتی  با پروتکل استاندارد CLSI M38-A2 انجام گردید و MIC50 و MIC90برای هر گونه محاسبه شد. 47 مورد کلنی درماتوفیت شناسایی شد که شامل 23 مورد ترایکوفایتون منتاگروفیتس، 12 مورد ترایکوفیتون وروکوزوم و 12 مورد میکروسپوروم کنیس بود. نتایج MIC50 برای ترایکوفایتون منتاگروفیتس، ترایکوفیتون وروکوزوم و میکروسپوروم کنیس به ترتیب برابر با 32، 32 و 8 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای فلوکونازول و 8، 16 و 4 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای نانوفلوکونازول و همچنین MIC90 برای این سه گونه به ترتیب 64، 64 و 16 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای فلوکونازول و 16، 32 و 8 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای نانوفلوکونازول بدست آمد. نتیجه‌گیری: فرم نانوفلوکونازول در مقایسه با فرم معمول فلوکونازول دارای مقادیر MIC پایین تری در برابر گونه‌های حیوان‌گرای درماتوفیت می‌باشد و در غلظت‌های پایین‌تری از دارو باعث مهار رشد درماتوفیت‌ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the antifungal effects of fluconazole and nano fluconazole on zoophilic dermatophytes isolated from humans and animals

نویسنده [English]

  • Musavi Bafrui, N., Hashemi, SJ., Bayat, M. .
.
چکیده [English]

Dermatophytosis is one of the most common fungal infection in human and animals. Today in some cases drug resistance were reported, so designing the new antifungal agents were necessary. In this study we evaluated the antifungal susceptibility of nano fluconazole compare with fluconazole on zoophilic dermatophyte isolates by CLSI M38-A2 method. Dermatophyte species were isolated from patients and animals with dermatophytosis and identified with PCR sequencing of ITS1-5.8S-ITS2 region. 47 isolates of zoophilic dermatophytes were identified, including 23 cases of T. mentagrophytes, 12 cases of T. verrocosum and 12 cases of M. canis. The MIC50  of fluconazole for three species including T. mentagrophytes, T. verrocosum, and M. canisisolates were 32, 32, and 8 μg/ml, respectively. These value for nano fluconazole were 8, 16 and 4 μg/ml for three mentioned species. Also MIC90 for these three mentioned species were 64, 64, and 16 μg/ml for fluconazole and 16, 32, and 8 μg/ml for nano fluconazole. The MIC value for nano fluconazole was lower than fluconazole in all dermatophytes species, so nano fluconazole could inhibit the growth of dermatophytes better than fluconazole in lower concentration of drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluconazole
  • nano particles
  • Dermatophyte
  • minimum inhibitory concentration