بررسی وجود ژن‌های مقاوم به کلسیتین(mcr- pmr) در کلبسیلاپنومونیه جداشده از شیر خام با روش Multiplex-PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کلبسیلا پنومونیه باکتری گرم منفی روده­ای است که سبب عفونت­های بیمارستانی می­شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی ژنوتیپی ژن‌های مقاوم به کلسیتین (mcr- pmr) در کلبسیلا پنومونیه جداشده از شیر خام با روش Multiplex-PCR است.از 220 تانک نگهداری شیر خام در مراکز نگهداری شیر در سال 1397 در تهران نمونه‌برداری صورت گرفت. سویه‌های کلبسیلا پنومونیه با استفاده از آزمون‌های روتین بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی استاندارد شناسایی شدند.استخراج ‏DNA‏ طبق دستورالعمل کیت تجاری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران (‏MBK0041‎‏) انجام شد. بعد از انجام آزمون ‏PCR‏ در دستگاه ترموسایکلر جهت بررسی حضور ژن‌های mcr  وpmr محصول نمونه‌ها  بر روی ژل آگارز 1% انتقال داده‌شده و با اتیدیوم‌بروماید رنگ‌آمیزی و سپس در دستگاه ژل داک موردبررسی قرار گرفت. در این مطالعه به بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی دو ژن mcr و pmr، در 60 جدایه باکتری  کلبسیلا پنومونیه پرداخته شد. در این میان ژن mcr با فراوانی 11، (3/18%)  و ژن Pmr  با فراوانی 7، (6/11 %) گزارش شد. ردیابی دو ژن موردمطالعه با روش مالتیپلکس PCR انجام شد که به نظر می‌رسد این اولین موردمطالعه بر روی شیر و بررسی دو ژن mcr، pmrباشد، که در ایران از نمونه‌های شیر جداسازی شده از تانک نگهداری شیر در دامداری‌های صنعتی از باکتری کلبسیلا پنومونیه صورت گرفته است، و دو ژن مذکور به‌عنوان مارکر اصلی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Clostin-resistant genes (mcr-pmc) in Klebsiella pneumoniae isolated from raw milk by Multiplex-PCR method

نویسنده [English]

  • Maleki, N. .
چکیده [English]

Klebsiella pneumoniae is a gram-negative intestinal bacterium that causes nosocomial infections. The aim of this study was to evaluate the genotype of calcitonin-resistant genes (mcr-pmr) in Klebsiella pneumoniae isolated from raw milk by Multiplex-PCR. Samples were collected from 220 raw milk storage tanks in Tehran milk storage centers in 1977. Klebsiella pneumoniae strains were identified using standard biochemical and microbiological tests. DNA extraction was performed according to the National Center for Genetic and Biological Resources of Iran (MBK0041) kit. After PCR test in thermocycler apparatus to determine the presence of mcr and pmr genes, the samples were transferred onto 1% agarose gel and stained with ethidium bromide and then analyzed in dock gel apparatus. In this study, 60 genotypes of mcr and pmr genotypes were studied in 60 isolates of K. pneumoniae. Meanwhile, the Mcr gene was reported at a frequency of 11, (18.3%) and the Pmr gene was reported at a frequency of 7 (11.6). The trace of the two genes was investigated by Multiplex-PCR method. This seems to be the first study of two Mcr, Pmr genes, in Iran of milk samples isolated from milk storage tanks in industrial farms from Klebsiella pneumoniae and two of these genes were identified as the main marker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klebsiella pneumoniae
  • Antibiotic resistance
  • Colistin
  • mcr-pmr
  • Raw Milk