تاثیر عصاره الکلی بره موم بر فعالیت پروتئازی جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کاندیدا آلبیکنس  (Candida albicans)  یکی از شایع ترین مخمرهای فرصت طلب انسانی و حیوانی است و در افراد دارای نقص سیستم ایمنی طیف وسیعی از بیماریها را ایجاد میکند. از مهم ترین فاکتورهای حدت در این مخمر میتوان به آنزیم های ترشحی پروتئاز اشاره کرد که نقش مهمی را در بیماریزایی و تهاجم ایفا می کند. شکست درمان مبتلایان به عفونتهای ناشی از کاندیدا آلبیکنس با داروهای ضد قارچی رایج̜ تحقیق بر روی عوامل ضد قارچی جدید  را اجتناب ناپذیر میکند. در این راستا فعالیت پروتئازی جدایه های کاندیدا البیکنس در حضور عصاره الکی بره موم بررسی گردید. نمونه های مورد نظر از ضایعات دهان (15)˓ ناخن (8) و واژن (15) جدا شدند. در ابتدا فعالیت پروتئازی درتمام جدایه ها محاسبه گردید سپس از کمترین غلظت ممانعت کننده عصاره الکلی بره موم بدست آمده در مطالعه قبلی، برای ارزیابی فعالیت پروتئازی در گروه تیمار استفاده گردید. نتایج نشان داد، میانگین کمترین غلظت مهار کننده و کمترین غلظت کشنده بره موم برای تمامی جدایه های مورد مطالعه به ترتیب 6/360 و 1/1250 میکروگرم در هر میلی لیتر تعیین گردید. میانگین فعالیت پروتئازی در گروهای ناخن، واژن و دهان به ترتیب برابر است با  %03/0± 2/0˓ %06/0± 34/0 و %06/0 ± 35/0 محاسبه گردید. فعالیت پروتئازی تمام گروه ها پس از تیمار با بره موم  نسبت به گروه کنترل به طورمعناداری کاهش پیدا کرده است P<0.0001)). با توجه به  خاصیت بره موم در کاهش فعالیت پروتئازی در جدایه ها شاید بتوان از آن در کاهش بیماریزایی و درمان عفونتهای کاندیدایی بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effecte of ethanolic extract of propolis on protease activity of clinical isolates of Candida albicans

نویسنده [English]

  • Sohrabi, N. .
چکیده [English]

Candida albicans is one of the most common human and animal opportunistic yeasts and causes a wide range of diseases in immunocompromised individuals. Among the most important virulence factors in this yeast are the protease secreting enzymes that play an important role in pathogenesis and invasion. Failure to treat patients infected by Candida albicans infections, with conventional antifungal drugs has led to an inevitable research on new antifungal agents. In this regard, the protease activity of Candida albicans isolates in the presence of propolis extract was investigated in this research. The specimens were isolated from oral (15); nail (8) and vaginal (15) lesions. Protease activity was initially calculated in all isolates, and then the minimum inhibitory concentration of propolis extract obtained in the previous study was used to evaluate the protease activity in the treatment group. Results showed that the mean of minimum inhibitory concentrations and minimum fungicidal concentrations of propolis for all the isolates were 360.6 and 1250.1 μg / ml, respectively. The mean of protease activity in nail, vaginal and oral groups was 0.34±0.06, 0.02±0.03 and 0.35±0.06, respectively. Protease activity of all groups after treatment with propolis decreased significantly compared to control group (P <0.0001). Due to the property of propolis in reducing protease activity in isolates,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protease activity
  • Propolis extract
  • Candida albicans