تعیین ارزش تشخیصی فعالیت وضعیت کل آنتی اکسیدانی و مالون دی آلدئید موجود در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

نویسنده

.

چکیده

حساسیت و ویژگی شمارش سلول های سوماتیک و کشت باکتریایی شیر به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو پایین است. ورم پستان سبب افزایش رادیکال های آزاد، استرس اکسیداتیو و نیتروزاتیو در شیر و کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی می گردد. هدف از مطالعه تعیین ارزش تشخیصی فعالیت وضعیت کل آنتی اکسیدانی و مالون دی آلدئید شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی است. 90  راس گاو نژاد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالم بودند به طور تصادفی از گاوداری های صنعتی استان تهران انتخاب شدند. از این تعداد 55 راس گاو نژاد هلشتاین بر اساس بالاتر بودن تعداد سلول های سوماتیک شیر از cells/mL130×1000 به عنوان گاوهای بیمار قرار گرفتند. مالون دی آلدئید و وضعیت کل آنتی‌اکسیدانی شیر با استفاده از روش تیوباربیتوریک اسید و کیت شرکت رنداکس انگلستان تعیین، حساسیت، وبژگی و نقطه برش پارامترها با استفاده از آنالیز راک محاسبه گردیدند.. میانگین و میانه مالون دی آلدئید و وضعیت کل آنتی‌اکسیدانی شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی به طور بسیار معناداری نسبت به گاوهای سالم بالاتر و پایین تربود. میزان مالون دی آلدئید در نقطه برشnmol/ml 5/44  دارای بالاترین درستی بالینی در تشخیص ورم پستان تحت بالینی بود. نتایج نشان داد که حساسیت و ویژگی میزان مالون دی آلدئید شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی بالا و 100% است، اندازه گیری این بیومارکر می تواند جایگزین شمارش سلول های سوماتیک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Value of Milk Total Antioxidant Status (TAS) and Malondialdehyde (MDA) in Cows with Subclinical Mastitis

نویسنده [English]

  • Shekari, M. .
.
چکیده [English]

The sensitivity and specificity of milk somatic cell count (SCC) and bacterial culture as the golden standards for the diagnosis of bovine subclinical mastitis are low. Mastitis leads to the increased formation of free radicals, elevated oxidative and nitrosative stresses, and decreased antioxidant activity in milk. Therefore, the aim of this study was to determine the diagnostic value of milk malondialdehyde (MDA) and total antioxidant status (TAS) for the diagnosis of subclinical mastitis in dairy cows. A total of 90 clinically healthy Holstein cows were randomly selected from dairy farms of Tehran province, Iran. Next, 55 of these cows were diagnosed to have subclinical mastitis based on an SCC of higher than 130×1000 cells/mL of obtained milk samples. Milk MDA level was determined by the thiobarbituric acid method and TAS was measured using a commercial kit (Randox Laboratories, England). The diagnostic sensitivity, specificity, and cut-off points for the tests were determined by the receiver operating characteristic analysis. Our findings revealed that the mean and median of milk MDA and TAS were significantly higher and lower in the milk samples collected from cows with subclinical mastitis, compared to the healthy subjects. Moreover, milk MDA level was found to have the highest clinical accuracy at the cut-off points of 44.5nmol/ml. The results showed that the sensitivity and specificity of this biomarker in milk for subclinical mastitis diagnosis was both 100%. According to the results of this study, MDA can be considered as potential reliable substitutes for SCC in the diagnosis of bovine subclinical mastitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomarker
  • Malondialdehyde (MDA)
  • Milk
  • Subclinical mastitis
  • Total antioxidant status