مقایسه مقادیر سرمی ویتامین A و بتاکاروتن در گوسفندان و بزهای سرم مثبت بر علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک با دام‌های سالم

نویسنده

.

چکیده

طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) یک بیماری ویروسی مهم از نظر اقتصادی در بین گوسفندان و بزها می‌باشد که در ایران به صورت اندمیک می‌باشد. این تحقیق به منظور مقایسه مقادیر سرمی ویتامین A و بتاکاروتن در گوسفندان و بزهای سرم مثبت بر علیه بیماری PPR با دام‌های سالم در شهرستان خدابنده در تابستان سال 1397 انجام گرفت. 200 نمونه خون از ورید وداج گوسفندان (150رأس) و بزها (50 رأس) که در مقابل این بیماری واکسینه نشده بودند جمع آوری شد و پس از جداسازی سرم با استفاده از روش الایزای رقابتی آلودگی سرمی مورد آنالیز قرار گرفت. شیوع سرمی PPR در گوسفندان با 108 مورد (72 درصد) و در بزها با 36 مورد (72 درصد) بود. دامهایی که آلودگی سرمی داشتند در گروه بیمار (144 راس) و دامهای سرم منفی در گروه سالم (56 راس) قرار گرفتند. سپس سطح سرمی ویتامین A و بتاکاروتن با روش هگزان مورد سنجش قرار گرفت. میانگین ویتامین A و بتاکاروتن سرم در گروه بیمار به ترتیب mg/dl 1/4 ± 6/27 و  mg/dl 2/3 ± 5/19 و در گروه سالم به ترتیبmg/dl  2/3 ± 9/58 و mg/dl 1/2 ± 8/19 بودند. تفاوت معنی‌داری بین ویتامین A سرم در بین دو گروه سالم و بیمار وجود داشت (05/0>p) ولی تفاوت در مقدار سرمی بتاکاروتن معنی‌دار نبود. نتیجه نهایی اینکه با توجه به پایین بودن سطح سرمی ویتامین A در دام‌های آلوده به این بیماری در مناطقی که واگیری این بیماری وجود دارد جهت تامین این ویتامین و تقویت سیستم ایمنی از شکل تزریقی آن بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Serumic Concentration of Vitamin A and Beta-Carotene in the Serum Positive Against Peste des Petits Ruminant and Healthy Dams

نویسنده [English]

  • Ganjkhanloo, A. .
.
چکیده [English]

Peste des petits ruminants (PPR) is an economically important viral disease between sheep and goats that is endemic in Iran. This study was performed to Comparison of Serumic Concentration of Vitamin A and Beta-Carotene in the Serum Positive Against Peste des Petits Ruminant and Healthy Dams in sheep and goats in healthy animals in Khodabandeh area in summer of 2018.During this study, 200 samples were collected from Jugular veins of sheep (150) and goats (50) which were not vaccinated against PPR disease and after serum isolation the samples were analyzed using competitive ELISA kit (ID.vet French). Seroprevalence of PPR in sheepwas 108 cases (72%) and in goats was 36 cases (72%). Seropositive animals were placed in the sick group (144 animals) and Seronegative animals were placed in the healthy group (56 animals). Then Serum levels of Vitamin A and Beta-Carotene measured in all serum samples by hexane method. The mean and standard deviation of vitamin A and Beta-Carotene in serum was 27/6 ± 4/1 mg/dl and 19/5 ± 3/2 mg/dl in diseased group and 58/9 ± 3/2 mg/dl and 19/8 ± 2/1 mg/dl in healthy group, Respectively. Serum level of vitamin A was significantly different between healthy and diseased animals (p<0.05), but Beta-Carotene serum level was not significantly different. The final result is that given the low levels of vitamin A in animals infected with the disease, in areas where the disease is contagious, it can be administered injectable form to provide this vitamin and strengthen the immune system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Serum
  • Sheep
  • Vitamin A
  • Beta-carotene