کلون سازی و بیان ژن هیرودین نوترکیب در رده سلولی CHO

نویسنده

.

چکیده

هیرودین پروتئینی به طول 66-65 اسیدآمینه می باشد که از غدد بزاقی زالو ترشح و به عنوان یک داروی ضدانعقاد مطرح است. این دارو مهارکننده بسیار قوی ترومبین بوده و در ممانعت از ترومبوسهای عروقی موثر است. هدف از این تحقیق بررسی بیان ژن هیرودین در سلول های  CHO به عنوان یک سلول یوکاریوتی بود. در مطالعه حاضر، قطعه 221 بازی ژن هیرودین در وکتور pcDNA3.1(+) کلون گردید. وکتور نوترکیب هیرودین در سلول CHO با استفاده از لیپوفکتامین ترانسفکت گردید. بیان ژن هیرودین به وسیله  RT-PCR سنجش گردید. در نهایت بیان ژن هیرودین با PCR و هضم آنزیمی تایید گردید. وکتور نوترکیب در این تحقیق با موفقیت آزمون گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بیان ژن هیرودین با موفقیت صورت گرفته است. پلاسمید نوترکیب،  mRNA مربوط به هیرودین را در سلول CHO بیان کرد. بنابراین پروتئین نوترکیب تولیدی در این مطالعه می تواند در تحقیقات بعدی به عنوان یکی از روش های مکمل در امر درمان و اختلالات قلبی عروقی و انعقادی مورد توجه قرار گیرد و به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cloning and expression of recombinant hirudin in CHO cell line

نویسنده [English]

  • Sharifzadeh, A. .
.
چکیده [English]

Hirudin is a 65-66 amino acids polypeptide which is secreted as an anticoagulant compound from salivary glands of medical leech. This drug is a very potent inhibitor of thrombin and is so effective for arterial and venous thrombosis prevention. The aim of the present research was to clone and express of hirudin gene in CHO cell line as a eukaryotic host cell. In this experimental study, a 221 bp fragment of hirudin gene was cloned into pcDNA3.1(+) vector. The pcDNA3.1(+)-hirudin recombinant vector was transfected into CHO cells by lipofectamine 2000 reagent. The eukaryotic expression of hirudin was evaluated by RT-PCR method. The pcDNA3.1(+)-hirudin recombinant vector was confirmed by PCR and enzymatic double digestion. Our findings showed that the mammalian expression of hirudin was successful. As, a 221 bp fragment corresponded to hirudin mRNA was observed on agarose gel after RT-PCR. The pcDNA3.1(+)-hirudin recombinant vector was constructed in this research successfully. This new recombinant plasmid can express the hirudin mRNA in CHO cells. Therefore, the recombinant protein that produced from this research can be a recombinant vaccine that could be applied for future research. Additionally, this construct has the potential to be use as DNA vaccine in next experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hirudn
  • Cloning
  • gene expression