مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر بذر آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر فراسنجه های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی زایی در جوجه‌های گوشتی و محلی کرمانشاه

نویسنده

.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات سطوح مختلف خوراکی پودر بذر آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر فراسنجه‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی زایی در جوجه‌های یک‌روزه گوشتی و محلی در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار شامل گروه های کنترل و مقادیر 100، 200 و 300  میلی‌گرم در کیلوگرم پودر آویشن در جیره  به مدت 42 روز انجام شد. در پایان دوره کلیه حیوانات آسان کشی شده و نمونه های خون از ورید بالی اخذ گردید.  پس از آماده سازی، فراسنجه هایی مانند پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، تری گلسیرید، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی زیاد(HDL)، لیپوپروتئین با چگالی اندک (LDL) و همچنین فعالیت آنزیم های کبدی شامل آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز(ALT)، گاماگلوتامیل ترانسفراز (GGT) اندازه گیری شد. تعداد لنفوسیت و هتروفیل نیز مورد شمارش قرار گرفت. همچنین مقادیر ایمنوگلوبولین های سرمی نیز اندازه گیری شد. نتایج حاصله حاکی از این بود که فراسنجه های بیوشیمیایی، خونی و مقادیر ایمونوگلوبولین ها  در هر دو نژاد دست خوش تغییرات معنی داری در مقایسه با گروه شاهد شدند. همچنین اختلاف معنی دار وابسته به نژاد در فاکتورهای مذکور ثبت شد. به طوری که مقادیر پایه (گروه شاهد) کلسترول، تریگلسرید، LDL، تعداد هتروفیل و لنفوسیت، فعالیت آنزیم ALT و مقادیر IgM در دو نژاد با یکدیگر متفاوت بود. مطمعنا، پودر بذر آویشن اثرات مطلوبی را بر روی فراسنجه های بیوشیمایی و خونی در هر دو نژاد داشته است، اما مقادیر ایمونوگلوبولین ها به طور کلی تغییر چندانی نداشتند و به نظر می رسد که باید مقادیر بیشتری از پودر گیاهی استفاده شود تا پاسخ ایمنی در جوجه ها ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Zataria multiflora seed powder on hematological, biochemical and immunological parameters in broiler and native chickens from Kermanshah

نویسنده [English]

  • Mohammadi, F. .
.
چکیده [English]

The current study was conducted to investigate the dietary effects of various amounts of Zataria multiflora seed powder on hematological, biochemical and immunological parameters in broiler and native chicken, in a random study using 4 treatments including 0 (control), 100, 200 and 300 mg/kg of Z. multiflora powder in diet for 42 days. At the end point, blood specimens were taken from wing vein and after the preparation of the serum samples, the following biochemical factors were measured using standard assay kits: total protein, albumin, globulin, triglyceride, cholesterol, high density lipoprotein and low density lipoprotein as well as hepatic enzymes activates including, aspartate aminotransferase, alanine transaminase and gamma-glutamyltransferase. The number of lymphocytes and heterophiles also were counted. Furthermore, immunoglobulin contents were measured in serum samples. The obtained results showed that the herbal supplement can significantly alter all of the aforementioned factors in both races compared to the control. In addition, racial differences of the parameters including cholesterol, triglyceride, LDL, lymphocytes, heterophiles, ALT activity and IgM were recorded in control groups. Conclusively, supplementation with Z. multiflora powder can improve hematological and biochemical parameters in both races. However, the immunoglobulin contents did not change remarkably and seems like the higher amounts of the herbal powder should be used to improve immunological responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Z. multiflora
  • Native chicken
  • Broiler
  • Hematological and biochemical factors
  • Immunoglobulin