اثرات ضد سرطانی پلی ساکارید گلوکان قارچ فوزاریوم SPP وآنالیزشیمیایی آن با روش های FT-IR و HPLC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

امروزه سرطان بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2018 دومین عامل مرگ و میر درجهان می­باشد. استفاده از پلی ساکارید های قارچی یکی از راه های ارزانتر، کم خطرترو با عوارض جانبی کمتر و جدیدتر در پیشگیری و درمان سرطان می باشد. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی قارچ فوزاریوم  بومی از خاک های کرج و استخراج پلی ساکارید گلوکان وتعیین ویژگی های شیمیایی آن باروش هایFT-IR  و HPLC و نقش ضد سرطانی آن برروی سل لاین های لنفوییدی (LCL) و هلا (Hela) می باشد. دراین مطالعه نمونه قارچ فوزاریوم  از خاک  منطقه کرج جداسازی گردید وبه روش  میکروسکوپی وماکروسکوپی  و ژنتیکی  درحد جنس شناسایی شد . وسپس قارچ در محیط کشت مایع انتخابی  برای تولید بیشترین مقدار توده قارچی برای استخراج گلوکان کشت گردید.گلوکان قارچ به روش آب جوش مورد استخراج قرارگرفت .مقادیر مختلفی ازگلوکان استخراج شده  را به کشتهای سلولی LCLوHela اضافه شد واثرات سایتوتوکسیسیته آن بررسی  شد.نتایج کشت نشان داد پلی ساکارید گلوکان نقش ضد سرطانی بر روی سلول های لنفوییدی داشت اما بر روی سلول های هلا اثر ضدسرطانی نداشت. اثرات سایتوتوکسیسیته پلی ساکارید گلوکان با روش کالریمتری(MTT)   نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticancer Effects of Glucan Polysaccharide of Fusarium spp and Its Chemical Analysis by FT-IR and HPLC

نویسنده [English]

  • Salehi, B. .
.
چکیده [English]

Cancer is the second factor of death in world on the basis of WHO reports on 2018. Application of fungal polysaccharides is one of the cheaper, less dangerous, less side effects, and newer in the treatment and prophylaxis of cancer. Object of this research is isolation and identification of endemic fusarium fungus, its glucan extraction, determination of chemical characteristics by HPLCand FT-IR and anticancer effects on cell lines of LCL, Hela.In this study fusarium fungus was isolated from soil of karaj district and identified on the basis of microscopic and macroscopic and genetical characteristics as a fusarium genus .Then fungus was grown into selective broth medium for obtaining of the most biomass for extraction of glucan .Glucan of fungus was extracted by boiling water method.Different amounts of extracted glucan were treated to the cell cultures of lcl and Hela and its cytotoxicity effects were surveyed.Results showed that glucan polysaccharide had anticancer effects against cell lines of LCL and no anticancer effects against Hela cell lines. Cytotoxicity effects of glucan showed by colorimetry MTT method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium
  • Glucan extraction
  • Cell culture
  • HPLC
  • FT-IR