مطالعه آسیب‌شناسی و مولکولی سندروم ویروس تورا (Taura Syndrome Virus) در میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در سال 1386 تلفات زیادی در میگوهای جوان گونه پاسفید در بسیاری از مزارع پرورش میگوی سایت دلوار در استان بوشهر واقع در جنوب ایران اتفاق افتاد. نشانه ظاهری میگوهای بیمار و در حال مرگ قرمزی سطح بدن، دم و زواید حرکتی بود. روده میگوها خالی و نواحی نکروزه در دم و زواید حرکتی مشاهده گردید. تعداد 200 نمونه از میگوهای بیمار جمع‌آوری و در فیکساتور دیویدسون جهت بررسی آسیب شناسی قرار داده شد. همچنین بخشی از اندام حرکتی میگوها در الکل 95% برای مطالعات مولکولی نگهداری گردید. نتایج حاصل از مطالعات آسیب شناسی شامل نکروز چند کانونی در اپیتلیوم کوتیکول و اکثر بافتهای پیوندی زیر کوتیکول و گاهی ماهیچه های مخطط اصلی بوده و گنجیدگی‌های کروی و متعدد در نواحی تحت تاثیر قرار گرفته بافت کوتیکول پراکنده شده بودند. این اجسام گنجیدگی کروی در رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین/فلوکسین (H&E/Ph) رنگ ائوزینوفیلی تا بازوفیلی نشان دادند. این گنجیدگی‌ها در روده انتهایی و معده نیز مشاهده گردید. این علائم نشان دهنده فرم حاد سندرم تورا در نمونه­ها بود. همچنین نمونه­ها با کیت IQ2000Ô WIT Multivir System for TSV,IHHNV and WSSV و کیت IQ2000Ô Detection and Prevention for TSV با استخراج RNA مربوطه جهت ردیابی سندرم تورا بررسی شدند. نتایج PCR مثبت بودن ویروس سندرم تورا را در نمونه­ها نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود سندرم تورا در نمونه‌ها اثبات گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological and Molecular Study of Taura Syndrome Virus (TSV) in Shrimp Litopenaeus vannamei in Iran

چکیده [English]

In 2007, mass mortality occurred in juvenile shrimp L. vannamei in most farms of Bousher
province in the south of Iran. The gross sign of moribund shrimp was red discoloration in body
surface as well as in tail and appendage. The gut of shrimp was empty and by close observation
many necrotic area were seen in the tail and appendage. 200 samples collected and fixed in
Davidson fixative for histopathology. The small part of pelopoda was preserved in ethyl alcohol
95% for polymerase chain reaction. The histopathological finding that characterize in acute form
of TSV were multifocal necrosis in the cuticular epithelium and often, the subcuticular
connective tissue and at time, the underlying striated muscles, multiple, spheroid inclusion body
were scattered the affected area of cuticle tissue. This spherical inclusion body in H&E/Ph
staining showed eosinophilic to basophilic color in hind gut and stomach. The samples also
examined by PCR KIT for TSV infection by IQ 2000TM WIT Multivir System and IQ 2000TM
TSV Detection and Prevention Kit (Farming IntelliGene Technology Corporation, Taipei,
Taiwan) with the respective RNA extracts. The PCR results showed positive reaction to
infection with TSV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taura syndrome virus
  • Litopenaeus vannamei
  • Histopathology
  • Molecular study
  • Iran