بررسی میزان آلودگی انگلی ماهیان دریاچه مارمیشو به آرگولوس فولیاسه اوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در طی یک تحقیق انجام شده در سال‌های 1388 تا 1389 آلودگی به انگل آرگولوس فولیاسه اوس (Argulus foliaceus) در چند گونه از ماهیان دریاچه طبیعی مارمیشو شهرستان ارومیه بررسی گردید. مجموعا 63 عدد ماهی از آب‌های جاری منتهی الیه به دریاچه و خود دریاچه در زمستان سال 1388 و بهار و تابستان 1389 توسط تور ماهی‌گیری و قلاب صید شدند که ماهیان شامل کپور معمولی (cyprinus carpio) 33 عدد و سیم (abramis brama) 14 عدد و سیاه ماهی(capoeta capoeta) 25 عدد و کلمه(rutilus rutilus caspicus)  9 عدد و کپور نقره‌ای (silver carp) 9 عدد و کپور علفخوار(Grass carp)  3 عدد بودند که 11.11 درصد از کل ماهیان آلوده به انگل آرگولوس فولیاسه اوس بودند و برای اولین بار از ماهیان دریاچه مارمیشو شهرستان ارومیه گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parasit Survey in fish’s of Marmisho lake (argulus foliaceus parasite)

چکیده [English]

A study was conducted during the 1388 to 1389 parasites argulus foliaceus in some common
fish living in marmisho lake of Urmia city were studied.63 Total numbers of fish in revier near
the lake and Form Lake in winter, spring and summer caught by net fishing. Fish diction
cyprinus carpio (number = 33) abramis brama (number = 14) capoeta capoeta (number = 25)
rutilus rutilus caspicus (number = 9) silver carp (number = 9) and grass carp (number = 3). The
results of these studies showed that, in 11.11 % of all fish have argulus foliaceus parasites.
Parasites in the Marmisho Lake for the first time were observed and recorded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argulus foliaceus
  • Marmisho lake
  • fish