آنالیز خطر میکروبی درب نوشابه‌های گازدار و بدون گاز استان تهران از لحاظ بار میکروبی و مقایسه با درپوش‌های نانو آنتی باکتریال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

امروزه دغدغه‌های متعدد بشر در زندگی آمیخته با تکنولوژی سبب گردیده که روز به روز  آسایش حیات وی افزایش یافته ولی آرامش زندگی کاهش یابد، یکی از معضلات اصلی نوشابه‌های قوطی جدا از عوارض تغذیه‌ای  که بحث روز جوامع علمی می‌باشد موضوع کنترل کیفی محصول در بعد از خروج از سالن تولید و بسته‌بندی کارخانه می‌باشد که محصول ایمن تحت شرایط محیطی و اپراتور حمل کننده دچار انواع مخاطرات میکروبی، فیزیکی و حتی شیمیایی می‌گردد و در زمان مصرف فرآورده تمام این آلودگی‌ها علی‌الخصوص آلودگی میکروبی به همراه نوشابه وارد بدن و سیستم گوارش میزبان می‌گردد.
در این تحقیق تعداد 150 عدد نوشابه گازدار قوطی و آب میوه‌های بسته‌بندی شده فلزی از سطح شهر استان تهران به شرح ذیل جمع‌آوری گردید (تعداد 25 عدد از سوپرمارکت‌های دارای یخچال، تعداد 25 عدد از عمدهفروشی‌های کنار جاده، تعداد 50 عدد از کارخانه‌های تولید کننده، 50 عدد از رستوران‌های سطح شهر تهران) در نهایت جهت آزمون میکروبی و توتال کانت به آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذائی  انتقال یافتند(1).
به دو روش بررسی انجام یافت ابتدا بصورت مستقیم سواپ آغشته شده را به روی محیط‌های براث انتقال داده و همچنین در روش دوم سواپ را به داخل محیط تریپتیکاز سوی براث برده و بعد از 24 الی 48 ساعت انکوباسیون مقدار 1/. میلیلیتر از نمونه را به روی محیط کاملا پخش می‌نماییم بعد از انکوباسیون تعداد کلنی‌های رشد یافته در قوطی‌های آب میوه پلمب شده و نوشابه‌های قوطی گازدار به شرح ذیل می‌باشد: تعداد 4 کلنی در قبل از باز کردن درب قوطی و تعداد 6 کلنی در لبه قوطی‌ها در بعد از مصرف و 7 کلنی در بعد از مصرف در لبه قوطی، که این امر بیانگر عدم رعایت اصول ایمنی محصول تولید شده ایمن از درب کارخانه به بعد می‌باشد که در نهایت منجر به مسمومیت مصرف کننده با شرایط موجود می‌گردد(2).
در فاز دوم تحقیق از درپوش‌های نانو آنتی باکتریال جهت محافظت از درب 25 نوشابه قوطی دیگری که از بسته‌بندی نهائی کارخانه اضافه به محصول نهائی گردیده بود استفاده شد که بار میکروبی را در مقایسه با گروه‌های قبلی بطور محسوس کاهش داد و به صفر رسانید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of Gasy and noneGasy Beverages’ Caps in Tehran Province with Respect to microbial Load and Comparing them with Nano Antibacterial Caps

نویسنده [English]

  • H Ahari
چکیده [English]

Technological achievements of today’s world have improved human being’s comfort while
depreciated their tranquility. Apart from the nutritious complications which are currently
concerned by the academic associations, another problem dealt with canned beverages is their
quality control in time of exitting the production saloon and then packaging in the factory
.through this phase, a safe product may be contaminated by microbial , physical and even
chemical risks . These pollutants might enter consumers’ bodies in time of consumption. within
this research, 150 canned fizzy beverages and metal can fruit, juices from the city Tehran were
collected; (25 ones collected out of the supermarkets having fridge, 25 out of off-road
wholesellers, 50 out of the manufacturing plants and 50 out of the restaurants inside Tehran.)
these samples were moved to the food microbiological laboratory for the microbial test and total
count.
The survey was done in 2 ways. First. The smeared swap was moved to the broth areas. In the
second approach, the swap was taken to the broth inside.tripticase media And after 24-48 hours
of incubation, 0.1ml of the sample was spread on the area. The numbers of fully grown colonies
inside the sealed cans of fruit juices and fizzy beverages after the incubation were as follow : 4
colonies before opening the cans , 6 colonies on the edges of cans after consumption and 7
colonies on the edge of the can after consumption which totally demonstrate lack of a biding by
the safety tips to the manufactured product after it gets out of the factory leading to poisoning
the consumer after all .
In the second phase of the research, the nano-antibacterial stopples to protect 25 other canned
beverages added to the final product from the last factory’s packaging were used. They sensibly
reduced the microbial load and made it reach to zero.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beverages
  • the analysis of microbial load risk