بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از اورام پستان دامداری‌های اطراف تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از مهمترین فاکتورهای حدت استافیلوکوکوس اورئوس توانایی تشکیل بیوفیلم می‌باشد. این باکتری توانایی چسبیدن و نفوذ به داخل سلول‌های اپیتلیال پستان گاو را دارد. در استافیلوکوکوس اورئوس اتصالات داخل سلولی پلی ساکاریدی (Polysaccharide intercellular adhesion, PIA) توسـط ژن‌هـای icaA و icaD کـد می‌شود. تولید PIA مسئول رشد بیوفیلم استافیلوکوکوسی می‌باشد. عفونت‌های بیوفیلمی معمولا مزمن و برگشت پذیر بوده و به درمان به سختی پاسخ می‌دهند. مجمـوع 90 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از شیر خام تهیه شده از 5 گاوداری شیری اطراف تهران جمع آوری گردید. تمام جدایه‌ها براساس روش‌های استاندارد (National mastitis council, NMC) مورد تشخیص قرار گرفت و جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) مورد تایید قرار گرفتند. بررسی فنوتیپی تشکیل بیوفیلم با استفاده از روش میکروپلیت تیتراسیون انجام گردید. تمامی جدایه‌ها جهت حضور ژن‌های icaA و icaD با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی فنوتیپی  تشکیل بیوفیلم با استفاده از میکروپلیت‌های تیتراسیون نشان داد که به ترتیب 4/4، 40، 3/43 درصد از جدایه‌ها قادر به تشکیل بیوفیلم بصورت قوی، متوسط و یا ضعیف می باشند و تنها 2/12 درصد جدایه‌ها قادر به تشکیل بیوفیلم در محیط آزمایشگاه نبودند. همچنین 7/87 درصد (90/79) جدایه ها دارای ژن‌های icaA و icaD بصورت جداگانه بودند. و 5/85 درصد (90/77) هر دو ژن را بصورت همزمان داشتند. نتایج این مطالعه شیوع بالایی از ژن‌های ایجاد کننده بیوفیلم و بیان فنوتیپی نسبتاً بالایی را در دامداری‌های اطراف تهران نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the biofilm-forming ability of Staphylococcus aureus isolates from bovine mastitis in Iran

نویسندگان [English]

 • B Khoramian
 • M.E Emaneini
 • M Bolourchi
 • M.A Eslampour
 • A Niasari-Naslaji
 • M Aligholi
 • A Barin
 • S Sattari
 • P Hovareshti
چکیده [English]

One important virulence trait utilized by Staphylococcus aureus is the ability to form biofilms ,
this organism is able to adhere to and penetrate inside bovine mammary epithelial cells. In S.
aureus polysaccharide intercellular adhesin (PIA) was encoded by icaA and icaD genes.
Production of PIA is currently responsible for staphylococcal biofilm development. Biofilm
Infections are generally chronic and difficult to treat. The aim of this study was to determine the
prevalence of phenotypic and genotypic of biofilms from bovine mastitis infections in Iran. A
total of 90 samples of Staphylococcus aureus were collected from raw milks of five dairy farms
near Tehran. All of the samples were diagnosed according to the National mastitis council
(NMC) methods. Staph aureus isolates confirmed by a polymerase chain reaction (PCR)-based
method. In order to determine the biofilm formation capacity of the studied S. aureus strains,
microtiter plate assay was performed. All the strains were screened for the presence of ica locus
and icaA and icaD genes by PCR. The results of this study showed that 79 of 90 (87.7%) strains
of S.aureus were found to possess the genes for biofilm production as evidenced by positive
amplification of the ica locus as well as the icaA and icaD genes. The analysis of phenotypic by
microtiter plate method showed that 4.4%, 40%, 43.3% of the S. aureus isolates produced
strong, moderate or weak biofilm respectively, and 12.2% unable to produce biofilm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofilm
 • Staphylococcus aureus
 • Mastitis
 • Cattle