بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در شهرستان ارومیه به روش الکتروکمی لومینسانس (ECLIA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توکسوپلاسما انگلی با انتشار وسیع جهانی است. میزبان نهایی این انگل گربه سانان بوده و انسان و طیف وسیعی از جانوران به عنوان میزبانان واسط این انگل مطرح هستند. هدف این تحقیق تعیین سرواپیدمیولوژیک عفونت توکسوپلاسموزیس انسانی در سطح شهرستان ارومیه در طی سال 1389 می‌باشد. در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی، به طور تصادفی نمونه خون 200 نفر از افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های سطح شهرستان ارومیه، همراه با تکمیل پرسشنامه‌ای، اخذ و این نمونه‌ها از نظر تیتر آنتی‌بادی IgG و IgM علیه توکسوپلاسما گوندی به روش الکتروکمی لومینسانس بررسی گردیده و نتایج حاصله با آزمون مربع کای مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. از 200 نمونه خون مورد بررسی، در 94 نمونه تیتر آنتی‌بادی IgG (47%)و در7 نمونه تیتر آنتی‌بادی IgM(5/3%)، مثبت بود. همچنین تیتر IgG در 9 (5/4%) نمونه در محدوده مشکوک قرار داشت و در یک نمونه تنهاIgM  مثبت بود. از افراد مذکور  6 نفر دارای عفونت حاد و80 نفر دارای عفونت مزمن بودند. نتایج نشان داد بین شیوع توکسوپلاسموز و سن، شغل و میزان تحصیلات افراد و نحوه شستشوی سبزیجات ارتباط آماری معنی‌دار وجود دارد(05/0P<) ، اما بین جنسیت، تاهل، محل سکونت افراد، تماس با گربه و خاک، مصرف گوشت نیم پخته، و سابقه بستری با بیماری رابطه معنی‌داری بدست نیامد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiologic study of toxoplasmosis incidence in Urmia population by using the Electrochemiluminescence Immunoassay (ECLIA)

نویسندگان [English]

  • S Rasouli
  • A Khodadadi
  • M Khodadadi
چکیده [English]

Toxoplasmosis is a worldwide contaminated parasitic zoonotic disease. The final host of this
parasite is felines but large numbers of animal being is intermediate hosts for this parasite. The
main aim of this survey was evaluation of seroepidemiologic prevalence of toxoplasmosis in
people of Urmia city by using the Electrochemiluminescence Immunoassay (ECLIA). During
this cross-sectional study 200 people referred to Urmia pathobiology laboratories were
examined serologically for IgG and IgM titers against toxoplasma infection by using
electrochemiluminescence Immunoassay after filling a questionnaire. Results were examined by
chi-square statistics analysis test. Acquired results showed that 94(47%) of studied cases
serologically were positive for IgG titer and only in 7(3.5%) cases serologic titer of IgM was
positive. Also in 9(4.5%) cases the titer of IgG was in uncertain level. In one case only titer of
IgM was positive and totally in 6 people acute infection and in 60 people chronic infection of
toxoplasmosis was found. After Statistics Analysis it was understood that there is a significant
relationship between incidences of toxoplasmosis with age of people, kind of business, level of
education and ways of disinfection of vegetables that are used in their meal (p<0.05). But there
was no significant relation between toxoplasmosis and probable related factors like sex,
marriage, living places, being in touch with cats and dusts and using raw steaks(p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxoplasmosis
  • IgM
  • IgG
  • Urmia
  • Electrochemiluminescence