بررسی آلودگی و پراکنش جغرافیایی انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی، تعیین پراکنش جغرافیایی و علل شیوع آلودگی به انگل چشمیspataceum Diplostomum در مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی انجام گرفت. در این رابطه از 40 مزرعه پرورش ماهی قزلآلای
رنگین کمان در سطح استان ، 312 عدد ماهی در فص ول مختلف صید و مورد بررسی
انگلی قرار گرفت . از این تعداد ماهی بررسی شده ، 12 مزرعه با 52 عدد ماهی یعنی 16.6 درصد به انگل دیپلوستوموم چشمی آلوده بودند . نوع منبع آبی این مزارع به
ترتیب: 9 مزرعه از رودخانه و 3 مزرعه از آب چاه تامین می شد. مشخص گردید که
اکثر مزارع آلوده به دیپلوستوموم اسپاتاسئوم آب مصرفی خود را از رودخانه یا
مخلوطی از سایر منابع آبی تامین می کردند . بیشترین آلودگی به این انگل با 39 درصددر فصل تابستان و کمترین آن با 6.1 درصد در فصل زمستان مشاهده گردیده . حداقلو حداکثر تعداد انگل 1- 3 عدد در فصول مخ تلف سال ثبت گردید . مقایسه درصدآلودگی کل ماهیان در بین فصول مختلف نشانگرمعنی داربودن آلودگی در فصل
تابستان با سایر فصول سال بود . مقایسه میانگین شدت آلودگی کل ماهیان در فصول
مختلف سال اختلاف معنی داری را نشان داد . درمقایسه میانگین شدت آلودگی کل
ماهیان بین فصول مختلف بین دو فصل تابستان و زمستان اختلاف معنیدار مشاهده
گردید. در بین 14 شهرستان استان آذربایجان غربی مزارع پرورش ماهی قزلآلای
رنگین کمان شهرستانهای ماکو، ارومیه، پیرانشهر، میاندوآب و تکاب آلودگی به این
انگل را نشان داد .بررسی بعمل آمده برروی 70 عدد حلزون جمع آوری شده از منابعآبی مزارع پرورش قزلآلای استان جنسهای لیمنه آ وپلانوربیس به ترتیب با 43 و21 درصد بیشترین فراوانی دربین حلزونهای شناسایی شده را داشتند .درصد آلودگی به
انگل با فراوانی حلزونهای میزبان واسط و پرندگان ماهیخوار مهاجر در مسیر این
استان و همچنین نوع منبع تامین کننده آب مزرعه رابطه مستقیمی را نشان داد . در
کالبدگشایی به عمل آمده بر روی حلزونهای لیمنه آ، مرحله اسپوروسیتی انگل
دیپلوستوموم جدا گردید

کلیدواژه‌ها