بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای شیری دچار سقط در شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نئوسپورا کنینو م از انگل های تک یاخته ای است که از آن بعنوان یکی از عوامل
مهم سقط جنین در گاو نام می بر ند. در بررسی حاضر به منظور بررسی حضور
آنتی بادی برعلیه انگل فوق و همچنین تبیین نقش آن در وقوع سقط جنین در
گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان گرمسار، تعداد 84 نمونه سرمی از
گاوهای شیری با سابقه سقط و 20 نمونه از گاوهای فاقد سابقه مذکور تهیه و پس
از ارسال به آزمایشگاه، جهت حضور آنتی بادی علیه نئوسپورا کنینو م با استفاده ازکیت الایزا (Herdcheck, IDEXX's, USA )مورد بررسی قرار گرفتند
نتایج نشان داد که در 40 راس از 104 گاو مورد بررسی (38/5%)پادتن ضد نئوسپورا کنینو م وجود داشت که در 95%آنها سابقه سقط گزارش گ ردید . بررسی آماری نیز اختلاف معنی داری را بین وقوع آلودگی در گاوهای با سابقه سقط جنین در مقایسه با گاوهای سالم نشان داد (P<0.01)در صورتی که این ارتباط بین تعداد زایش و سن دام های مورد بررسی و آلودگی به نئوسپوروزیس معنی دار نبود (P>0.01)همچنین مطالعات آماری نشان داد که همبستگی معنی داری میان شیوع آلودگی و فراوانی وقوع سقط در گاوهای مورد مطالعه وجود دارد(P<0.01)که این می تواند مبین نقش تاثیرگذار انگل مذکور در تکرار وقوع سقط در دام های
آلوده باشد . بنابراین با توجه به اهمیت نقش این تک یاخته در ایجاد خسار ات
اقتصادی وسیع، می بایست اقدامات موثر جهت کنترل آن نمود.

کلیدواژه‌ها