بررسی سرمی عفونت متانوموویروس پرندگان در تعدادی از گله های مرغ مادر گوشتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عفونت نوموویروس پرندگان (aMPV)به عنوان عامل دو بیماری مهم تنفسی شامل رینوتراکئیت بوقلمو نها (TRT) و سندرم کله بادی (SHS) سبب کاهش عملکرد پرورشی نظیر عقب ماندگی از رشد در گله های بوقلمون و مرغ گوشتی و افت تولید
تخم مرغ در مادران می شود. در این مطالعه، میزان شیوع این عفونت در گله های مادر گوشتی کشور با استفاده از آزمایش الایزا (ELISA) بررسی گردید. بدین منظور 27 گله مرغ مادر گوشتی از 11 استان اصلی تولید جوجه یکروزه در کشور، بطور تصادفی
انتخاب شده و پس از جمع آوری در مجموع 540 نمونه سرمی، با استفاده از کیت الایزای تجاری رینوتراکئیت پرندگان (ART, BioChek) مورد آزمایش قرار گرفتند. در این بررسی بر اساس راهنمای تفسیر شرکت سازنده کیت الایزا و میانگین حسابی تیتر گله ها، مشخص شد که 92/59%گله های مادر تحت مطالعه ( 25 گله)دارای میانگین تیتر مثبت علیه aMPV بودند و 2 مورد دیگر از نظر آلودگی به aMPV مشکوک بودند همچنین 501 نمونه سرمی 92/77%دارای تیتر مثبت20مورد 3/70% واجد تیتر مشکوک و مابقی فاقد پاسخ سرمی علیه aMPV بودند. پس از بررسی آماری نیز بین شیوع عفونت aMPV با علائم تنفسی ارتباط معن یداری مشاهده شد (p<0.05)این مطالعه بیانگر شیوع بالای عفونت aMPV در سطح گله های مرغ مادر گوشتی ایران می باشد و پیشنهاد می گردد به منظور شناسایی سروتیپ های غالب در ایران، جداسازی
و شناسایی مولکولی متانوموویروس بررسی بیشتر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها