جدا سازی و شناسایی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم از مرغداری های گوشتی شهرستان قائم شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مایکوپلاسموز از شایع ترین بیماری ها در صنعت طیور می باشد. مایکوپلاسما گالی
سپتیکوم از بیماری زا ترین انواع مایکوپلاسمای طیور است. هدف از این مطالعه
جداسازی و شناسایی مایکو پلاسما گالی سپتیکوم از مرغداری های گوشتی شهرستان
قائم شهر با استفاده از روش های میکروبیولوژی و واکنش زنجیرهای پلیمراز (polymerase chain Reaction) (PCR) بود. در این مطالعه از 81 مرغداری گوشتی شهرستان قائم شهر، نمونه گیری انجام گرفت. از شکاف کامی- حلقی، نای، سیرنکس
و کیسه های هوایی طیور مشکوک نمونه برداری انجام شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه باکتری شناسی، اقدام به کشت در محیط های PPLO براث و آگار شد. بر روی کلیه نمونههای اخذ شده واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جنس مایکوپلاسما و گونه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در ناحیه 165 rRNA انجام گردید. در این تحقیق از مجموع 81 مرغداری نمونه برداری شده، تعداد 20 مرغداری از نظر کشت، 40 مرغداری در آزمایش PCR از نظر جنس مایکوپلاسما و 10 مرغداری در آزمایش PCR از نظر گونه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم مثبت بودند. از 20 گله ای که در کشت مثبت تشخیص داده شدند، تمامی آنها در PCR جنس مایکوپلاسما تایید ولی 9 گله در آزمون PCR برای گونه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم تایید شدند. نتایج نشان می دهد که مرغداری های گوشتی شهرستان قائم شهر به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم
آلوده می باشند و توصیه می شود جهت شناسایی عامل بیماری و تشخیص سریع آن از آزمایش PCR استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of Mycoplasma gallisepticum from commercial broiler Flocks in Ghaemshahr Town ship

چکیده [English]

Mycoplasmosis a common disease in the poultry industry. Among the most important illnessmaking
in birds Mycoplasma, it can be called Mycoplasma gallisepticum. But so far, we did not
have any research about finding Mycoplasma gallisepticum by using of PCR method in Ghaemshahr
Town ship. The goal of this study (research) was isolation and identification Mycoplasma
gallisepticum of Ghaemshahr Town ships commercial broiler flocks with using from microbiology
and molecules (PCR) methods. In this research performed sampling from eighty one of
Ghaemshahr Town ships commercial broiler flocks. at the beginning of this work , from commercial
broiler flocks performed biopsy of windpipe, sirenx and airsocks and after transmitting samples to
Razi institute, it began to culture PPLO bruth place and agar into sampling of tissues. in this
research, from the whole eighty one sampled farm broiler, twenty farm broiler in regard to culture,
and forty farm broiler in PCR experiment in regard to genus be positive as well as ten farm broiler
in PCR experiment in regard to Mycoplasma gallisepticum species. The results indicate that
Ghaemshahr Town ships farm broiler be contaminated to Mycoplasma gallisepticum and basic
programme is necessary for control and prophylaxis disease s factor, and be recommended to
making use of molecule s experiment such as PCR for identification diseases factor and immediate
diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isolation
  • identification
  • Mycoplasma gallisepticum
  • commercial broiler flocks
  • Ghaemshahr Town ship