مطالعه کلینیکی و تغییرات هماتو هیستوپاتولوژیک کوکسیدیوزیس در بزغاله های بومی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

کوکسیدیوزیز از مهمترین عوامل آنتریت در بره ها و بزغاله هاست و می تواند باعث
اسهال، کاهش وزن و مرگ شود. در این مطالعه تعداد هفت راس بزغاله محلی از
یک گله با دامنه سنی 3 تا 4 هفته با تاریخچه افسردگی، کاهش اشتهاء، کم آبی،
لاغری و اسهال خونی برای تشخیص بیماری به کلینیک دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ارجاع داده شد. تغییرات هماتولوژیک، کاهش تعداد گلبول های قرمز
  (در میکرو لیتر3/5±0/15×106)کاهش غلظت هموگلوبین( 5/5±0.30  گرم در دسی لیتر )کاهش هماتوکریت (21± 1/85 درصد)افزایش تعداد گلبول های سفید
(21/350 ± 0/95 × 103)با افزایش تعداد نوتروفیل (69±4 درصد)و کاهش تعداد لمفوسیت (3± 24 درصد)را نشان داد. در کالبدگشایی ضایعات ظاهری بیشتر در قسمت ایلئوم، سکوم و کولون ابتدایی مشاهده شد. این
ضایعات شامل طرح غربالی بر روی سطوح سروزی روده، ندول های نسبتا سفید
رنگ بدون پایه بر روی سطوح مخاطی ژوژنوم، ایلئوم میانی به همراه خونریزی و
خونریزی شدید در سطوح مخاطی سکوم و کولون ابتدایی بود. مطالعات
میکروسکوپیک افزایش طول کریپت ها، هیپرپلازی پاپیلار اپی تلیوم مخاط ایلئوم،
تراوش خفیف سلول های آماسی و مراحل سیر تکاملی آیمریا در آنتروسیت های
تکثیر یافته را نشان داد. آزمایش میکروسکوپیک روده به منظور تعیین آسیب بویژه
در قسمت هایی که ندول های سفید مشاهده می شود ضروری است. از اینرو برنامه
کنترل کوکسیدیوزیس در نشخوارکنندگان اهلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical and Haemato-Histopathological change Studies on native Kids Coccidiosis in Chaharmahal va Bakhtyari Province

چکیده [English]

Coccidiosis is one of the most important causess of enteritis in lambs and kids and can be
responsible for diarrhea, weight loss and even death. In this study a total number of 7 kids native
from a flock with range ages between 3 to 4 weeks old with history of depression, loss of appetite,
dehydration, emaciation and bloody diarrhea were referred for diagnosis of the disease to clinic of
Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Shahrekord. Haematological changes
included decrease in RBCs (3.5 ×106 /mm3), Hb content (5.5 ± 0.3 g/dl) also reduction PCV% (21 ±
1.85 %) and leukocytosis (21.35±0.95 × 103 /mm3) with neutrophilia (69±4 %), lymphocytopenia
(24±3 % ). At necropsy, gross lesion were observed mostly in the ileum, cecum and proximal colon.
This lesions containing cerebriform pattern on the serosal surface of the intestine, severe and diffuse
a lot of small whitish non- pedunculated nodules on the mucosal surface of jejunum and middle
ileum with hemorrhage and severe hemorrhage on the mucosa of the cecum and proximal colon.
Microscopical study of ileum nodules revealed increased length of crypts, papillary hyperplasias of
the mucosal epithelium, mild inflammatory reaction and presence of developmental stages of the
Eimeria in the hyperplastic enterocytes. Microscopic examination of the intestine is required in order
to determine how much damage has occurred, particularly in the areas between the white nodules. In
conclusion Coccidiosis control Programme major importance in domestic animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kid
  • Coccidiosis
  • Necropsy
  • Histopathologic
  • Cerebriform